Hej, Tril­le!

BT - - NAVNE -

lor­ry og Vi­se- Vers- Hu­set, hvor hun – sam­men med nav­ne som Cæs­ar, Per Dich og Povl Dis­sing – red med på ti­dens fol­kemu­sik- bøl­ge.

’ Øjet’ med­før­te pro­te­ster

Men selv om Tril­le re­la­tivt hur­tigt mar­ke­re­de sig i mu­sik­ver­de­nen og til­li­ge blev en po­pu­lær vært i børnetv- pro­gram­mer, kom den de­fi ni­ti­ve be­røm­mel­se først, da hun i 1970 i DR- TVs ’ Mu­si­kal­ske ven­ner’ sang Hans Dals og Jesper Jen­sens vi­se ’ Øjet’ med det slag­kraft ige om­kvæd ’ Ham Gud, han er ed­der­ma­me svær at få smidt ud’.

Indsla­get med­før­te skar­pe rø­ster fra re­præ­sen­tan­ter for de mis­sions­ke kred­se, og et par che­fer i DR blev an­meldt for blas­fe­mi, men al­drig dømt.

Tril­le fort­sat­te sin kar­ri­e­re, og selv om hun blev me­get po­pu­lær med si­ne for­tolk­nin­ger af bør­ne­san­ge, blev det hen­des vok­sensan­ge – med egen mu­sik og tekst – der skul­le bli­ve epo­ke­gø­ren­de. I 1976 ud­kom lp’en ’ Hej sø­ster’, hvor Tril­le ud fra sit eget liv og si­ne eg­ne er­fa­rin­ger syn­ger om vil­kå­re­ne for 1970er­nes kvin­der – ik­ke mindst de en­li­ge for­sør­ge­re. Og skønt san­ge­r­in­den al­tid har af­vist ti­tu­le­rin­ger som rød­strøm­pe el­ler fe­mi­nist, skul­le pla­den bli­ve en milepæl i så­vel den mu­si­kal­ske som den po­li­ti­ske kvin­de­be­væ­gel­se.

Men selv om suc­ce­sen fort­sat­te med pla­deud­gi­vel­ser og tur­ne­er, mi­ste­de Tril­le i 1988 ba­re ly­sten til at op­træ­de. Men ik­ke til at væ­re kre­a­tiv, og si­de­lø­ben­de med pas­nin­gen af et over­sku­e­ligt land­brug på Sydsjæl­land fort­sat­te hun sit ar­bej­de som pro­gramvært, ma­nuskript­for­fat­ter og te­a­ter­dra­ma­ti­ker.

Nu er Tril­le så pen­sio­nist, og ud­over at glæ­de sig over, at dat­te­ren Sil­le har skæn­ket hen­de tre bør­ne­børn, ta­ger hun ger­ne ud og hol­der livs­fi lo­so­fi ske fored­rag om sin til­væ­rel­se og kar­ri­e­re.

I 2010 ud­kom Tril­le- cd- bok­sen ’ He­le bal­la­den’, og i slut­nin­gen af marts udkommer fød­sel­a­rens erin­drin­ger på Gyl­den­dal.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.