Den un­ge el­sker

BT - - TV - RO­MAN­TISK KOMEDIE

Vi be­fi nder os i den mest mon­dæ­ne del af Man­hat­tan. Uma Thur­mann spil­ler Ra­fi , en 37- årig kar­ri­e­re­kvin­de med et gla­mourøst job, der som al­le an­dre på Man­hat­tan har væ­ret i te­ra­pi i åre­vis. Hen­des psy­ko­log, dr. Lisa Metz­ger ( Me­ryl Stre­ep), læg­ger ører til sin pa­tients ugent­li­ge be­kla­gel­ser og be­tro­el­ser, og da Ra­fi ka­ster sig ud i et for­hold til en 23- årig ung kunst­ner lyt­ter hun da og­så tå­l­mo­digt og hø­fl igt på de saft ige de­tal­jer fra de­res vil­de se­xliv. Den un­ge mand er sva­ret på al­le Ra­fi s drøm­me og fan­ta­si­er. Han er sex- et, be­ga­vet, for­g­u­der hen­de og me­get klar til et fast for­hold - og­så selv­om det er til en kvin­de der er me­re end 10 æl­dre end ham selv. Uan­set al­der­s­for­skel­len bi­fal­der Ra­fi s psy­ko­log, dr. Lisa Metz­ger, i høj grad Ra­fi s for­hold til den un­ge mand. Det er jo dej­ligt at hen­des pa­tient har fun­det en mand der kan til­freds­stil­le al­le hen­des ly­ster og be­hov. Ind­til den dag det går op for dr. Lisa Metz­ger, at det er hen­des egen ene­ste

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: søn, David, der er Ra­fi s nye un­ge el­sker! ( DR1)

Ra­fi ( Uma Thur­man) ka­ster sig ud i et for­hold til den no­get yn­gre David ( Bry­an Gre­en­berg), men er det nu og­så en god idé?

Fo­to: DR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.