POUL NYRUPS EF­TER­LØNS­GA­RAN­TI

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 17 år si­den 1998:

LØVEN 22.07 - 22.08 Du har mas­ser af go­de ide­er, og der er man­ge ting, du ger­ne vil. Spørgs­må­let er dog, om di­ne om­gi­vel­ser nu og­så me­ner det sam­me som dig. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Jo me­re du læg­ger fo­kus på dig selv og di­ne eg­ne ev­ner, frem­for at væ­re op­mærk­som på de an­dres, des bed­re vil da­gens ud­for­drin­ger fol­de sig ud. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Må­nen og Mars står i en spæn­ding til dit tegn i dag, hvil­ket læg­ger op til, at du kan væ­re lidt på krigs­stien. Jo me­re du hand­ler, des bed­re. Kær­lig­hed:* Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Du kan se frem til en ri­me­lig ro­lig dag, hvor du mær­ker en god kon­takt til dig selv. Du er god til at si­ge fra over for det, du ik­ke øn­sker. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:*** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Det er vig­tigt, at du bru­ger al den ener­gi, som du har i dig. Dog er det sam­ti­dig vig­tigt, at du ik­ke spre­der dig over for man­ge op­ga­ver. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:**** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Du er ik­ke i tvivl om, at der skal nye bol­ler på sup­pen, som man si­ger. Du er me­re klar og pa­rat til at prø­ve no­get nyt, end du læn­ge har væ­ret, Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Det vil væ­re vig­tigt, at du i al­le sam­men­hæn­ge får sagt di­ne me­ning. Hol­der du dig til­ba­ge, vil du mær­ke det in­de­ni dig selv og bli­ve util­freds. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** FISKENE 19.02 - 19.03 Det er nu, du skal kom­me frem med al­le di­ne vi­sio­ner for frem­ti­den. Bå­de pri­vat og ar­bejds­mæs­sigt har du mas­ser at drage nyt­te af. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:****

47). ( Svær 37). ( Mid­del 21). ( Nem

Stats­mi­ni­ster Poul Nyrup Ras­mus­sen ( S) op­ly­ser, at han vil ind­fø­re en ef­ter­løns­ga­ran­ti for al­le, når de fyl­der 60 år.

Der var hård kri­tik af de nye reg­ler om ef­ter­løn li­ge fra be­gyn­del­sen. Fo­to: Keld Navn­toft

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.