KEND­TE I JUNG­LE- KAMP

BT - - TV- GUIDE - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

NYT KON­CEPT

Man­dag aft en ind­le­der TV3 re­a­li­ty se­ri­en ’ Jeg er en ce­le­bri­ty : – få mig væk her­fra’. Her skal bl. a. An­ni Føns­by, Sti­ne Kron­borg og Gu­stav Sa­li­nas kæm­pe for over­le­vel­sen i Syd­afri­kas nå­des­lø­se jung­le.

I alt ti me­re el­ler min­dre kend­te dan­ske­re eft er­la­des i vild­nis­set, hvor de sam­men og hver for sig skal kæm­pe om mad, sam­ti­dig med at de skal kæm­pe mod nog­le af de­res stør­ste fo­bi­er.

To­talt blot­tet for hver­dags­go­der som rent tøj, ma­keup, so­ci­a­le me­di­er og en kiosk rundt om hjør­net, føl­ger vi de ti kend­tes op- og ned­t­u­re i den sto­re jung­le. Hæm­nin­ger og kræs­ne smagsløg fra den tryg­ge dan­ske hver­dag står for fald – og TV3 lover, at vi vil bli­ve over­ra­ske­de over, hvor hur­tigt det sker.

Hvem må gi­ve op?

Spørgs­må­le­ne er: Hvem er mand/ kvin­de nok til at ta­ge kam­pen op? Mod jung­len, mod kon­kur­ren­ter­ne, mod sig selv? Og hvem må un­der­vejs over­gi­ve sig og rå­be: ’ Jeg er en ce­le­bri­ty – få mig væk her­fra!’? Vin­de­ren bli­ver til sidst kro­net som kon­ge el­ler dron­ning af jung­len og vin­der af 250.000 kro­ner – og selv­føl­ge­lig æren.

De 10 kend­te, som har ta­get ud­for­drin­gen op og sagt ja til de­res livs even­tyr i den syd­afri­kan­ske jung­le, er: Hen­rik Qvortrup, Amin Jensen, Jesper Ski­b­by, Gu­stav Sa­li­nas, Tor­ben Chris, An­ni Føns­by, Mar­gret­he Koytu, Sti­ne Kron­borg, Sisse Ma­rie og Inez Gavila­nes. Sæ­so­nens vær­ter er Jakob Kjeld­b­jerg og Las­se Rim­mer. TV3 MAN­DAG 21.00 ’ JEG ER EN CE­LE­BRI­TY: – FÅ MIG VÆK HER­FRA’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.