LØR­DA­GENS FILM

BT - - TV -

Ame­ri­kansk gangsterdrama fra 1997. ( Don­nie Bra­sco) FBI- man­den Jo­seph D. Pi­sto­ne går un­der nav­net Don­nie Bra­sco un­dercover for at in­fil­tre­re New York- ma­fi­a­en. Her på­ta­ger den mi­dal­dren­de og ret desil­lu­sio­ne­re­de gang­ster Lefty Rug­gi­ero sig at ind­fø­re den til­lidsvæk­ken­de Don­nie i al­le ma­fi­a­ens ru­ti­ner, og et nært ven­skab bli­ver knyt­tet. Men Don­nie bli­ver me­re og me­re ud­sat og be­gyn­der sam­ti­dig at mi­ste sit moral­ske greb om op­ga­ven. Pro­ble­met er ba­re, at hvis han sprin­ger fra, så må hans ven Lefty be­ta­le pri­sen. Med­vir­ken­de: Lefty Rug­gi­ero: Al Pa­ci­no, Don­nie Bra­sco: Jo­hn­ny Depp og Paulie: Ja­mes Rus­so. In­struk­tion: Mi­ke Newell. TV 2 kl. 23.25 Tysk dra­ma fra 2010. Das Traums­chiff – Pa­na­ma) Kap­ta­jn Paul­sens ’ drøm­meskib’ har kurs mod Pa­na­ma. Før­stestyr­mand Martin Han­sen bli­ver sendt i for­vej­en for at lø­se nog­le pro­ble­mer med for­sy­nin­ger­ne, og her en­der han med at stå an­kla­get for et mord, han ik­ke har be­gå­et. Ar­ki­tek­ten Da­ni­el fo­rel­sker sig i sin skrap­pe eks­ko­nes sø­ster, Vi­o­la, der har et uop­da­get kunst­ne­risk ta­lent. Og så har skibslæ­gen Horst Schrö­der no­get, han tø­ver med at for­tæl­ler kap­ta­j­nen. Med­vir­ken­de: Kap­ta­jn Paul­sen: Sieg­fri­ed Rauch, Be­a­tri­ce: Hei­de Kel­ler og dr. Schrö­der: Horst Nau­mann. In­struk­tion: Ka­ro­la Me­e­der. TV 2 Char­lie kl. 20.10 Ame­ri­kansk komedie fra 1992. ( Si­ster Act) Del­o­ris er san­ger i Reno og kæ­re­ste med den lo­ka­le gang­ster Vin­ce. En dag ser hun Vin­ce be­gå et brutalt mord og må sø­ge til­flugt hos po­li­ti­et. For bedst at be­skyt­te de­res vid­ne bli­ver Del­o­ris for­klædt som non­ne og pla­ce­ret på et klo­ster. Men den tid­li­ge­re bar­san­ge­r­in­de vil ik­ke in­d­ord­ne sig un­der de strik­se reg­ler, og imens er Vin­ce på spo­ret af sin eks. Med­vir­ken­de: Del­o­ris Van Car­ti­er: Whoo­pi Gold­berg, Ab­be­dis­sen: Mag­gie Smith og Sø­ster Mary Pa­tri­ck: Kat­hy Na­ji­my. In­struk­tion: Emi­le Ar­do­li­no. Ka­nal 5 kl. 18.55 Ca­na­disk- ame­ri­kansk sci­en­ce fi ction- fi lm fra 2009. ( Push) En lang ræk­ke men­ne­sker får til­delt over­na­tur­li­ge ev­ner via mi­li­tæ­re for­søg. Nog­le af dis­se folk vil le­ve i fred, men de­res hver­dag bli­ver kon­stant af­brudt af en top­hem­me­lig or­ga­ni­sa­tion, der vil bru­ge de­res fan­ta­sti­ske ev­ner som ul­ti­ma­ti­ve vå­ben. En af dis­se fre­de­li­ge folk er Ni­ck, som le­ver en us­sel til­væ­rel­se i Hong­kongs slum. Men da den un­ge Cas­sie duk­ker op og min­der ham om barn­dom­strau­mer, bli­ver de mak­ke­re, og sam­men kæm­per de sig sne­digt gen­nem stor­by­en for at sæt­te en en­de­gyl­dig stop­per for or­ga­ni­sa­tio­nen. Med­vir­ken­de: Ni­ck Gant: Chris Evans, Cas­sie Hol­mes: Dako­ta Fan­ning og Kira Hud­son: Camilla Bel­le. In­struk­tion: Paul McGu­i­gan. Ka­nal 5 kl. 21.00 Ame­ri­kansk thril­ler fra 2006. ( Sna­kes on a Pla­ne) En ung mand er vid­ne til et brutalt ma­fi­a­mord, og FBI- agent Ne­vil­le Flynn ( Samu­el L. Ja­ck­son) får til op­ga­ve at es­kor­te­re ham sik­kert til­ba­ge fra Hawaii til Los An­ge­les, så han kan vid­ne i ret­ten. Men i et for­søg på at ryd­de vid­net af vej­en sør­ger ma­fi­a­bos­sen for at hund­red­vis af død­brin­gen­de slan­ger smug­les om bord på fly­et i en kas­se, der er pro­gram­me­ret til at åb­nes, når fly­et er i luf­ten. Flynn må nu sam­men med mand­ska­bet og de pa­ni­kram­te pas­sa­ge­rer for­sø­ge at over­le­ve den ma­re­ridts­ag­ti­ge rej­se. Med­vir­ken­de: Ne­vil­le Flynn: Samu­el L. Ja­ck­son, Se­an Jo­nes: Nat­han Phil­lips og Clai­re Mil­ler: Juli­an­na Mar­gulies. In­struk­tion: David R. El­lis. TV3+ kl. 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.