SØN­DA­GENS FILM

BT - - TV -

Ame­ri­kansk dra­ma fra 1979. ( Nor­ma Rae) Nor­ma Rae er egent­lig gan­ske godt til­freds med sin til­væ­rel­se som en­lig mor og sit job på en tekstil­fa­brik. Men så mø­der hun fag­for­e­nings­man­den Reu­ben, der får hen­de til at ud­vik­le si­der af sin per­son­lig­hed, hun dår­ligt vid­ste, hun be­sad. De to mø­der mas­siv mod­stand, da de sam­men for­sø­ger at ska­be bed­re for­hold for ar­bej­der­ne på fa­brik­ken. Med­vir­ken­de: Son­ny: Beau Brid­ges, Nor­ma: Sal­ly Fi­eld og Reu­ben: Ron Lei­b­man. In­struk­tion: Martin Ritt. DR1 kl. 14.50 Dansk dramakomedie fra 1962. ( Den ri­ge en­ke) Ef­ter at hen­des mand dø­de i en tragi­ske ri­deu­lyk­ke, dri­ver en­ken An­ne- Ma­rie El­lekjær en stor gård ale­ne – og har an­sva­ret for si­ne to døtre Gre­te og Elin. Det har gi­vet hen­de en hård skal, og hun ja­ger magt og pen­ge, men glem­mer de vig­ti­ge ting i li­vet, som at pri­o­ri­te­re fa­mi­li­e­li­vet. Hen­des hår­de og stæ­di­ge fa­con stø­der hen­des døtre fra hen­de – især da de bli­ver sto­re, og vil be­stem­me me­re selv – blandt an­det hvem de skal gif­tes med. Med­vir­ken­de: Erik: Eb­be Lang­berg, God­se­je­ren Von der Ru­de: Gun­nar Lauring og An­ne­ma­rie El­lekjær: Maria Gar­land. In­struk­tion: Jon Iver­sen. TV 2 Char­lie kl. 21.40 En­gelsk krigs­dra­ma fra 1957. ( The Brid­ge on the Ri­ver Kwai) Un­der An­den Ver­denskrig be­or­dres bri­ti­ske sol­da­ter i ja­pansk fan­gen­skab til at byg­ge en bro over flo­den Kwai. Den re­gel­ret­te oberst Ni­chol­son ser ar­bej­det på broen som et ud­tryk for bri­tisk styr­ke og moral, men en kom­man­dostyr­ke er sam­ti­dig på vej gen­nem jung­len for at øde­læg­ge broen. Med­vir­ken­de: Ma­jor War­den: Ja­ck Hawkins, Shears: Wil­li­am Hol­den og oberst Ni­chol­son: Alec Gu­in­ness. In­struk­tion: David Le­an. DR2 kl. 16.40 En­gelsk even­ty rfi lm fra 2001. ( Har­ry Pot­ter and the Sor­ce­rer’s Sto­ne) Den for­æl­d­re­lø­se Har­ry Pot­ter bor hos si­ne on­de slægt­nin­ge i et lil­le skab un­der trap­pen. Der er snart hans 11 - års- fød­sels­dag, men som sæd­van­lig for­ven­ter han in­gen ga­ver. Over­ra­skel­sen er der­for stor, da der på da­gen lig­ger et brev fra Hogwarts Sko­le for Hek­se­kun­ster og Trold­dom. Med­vir­ken­de: Har­ry Pot­ter: Da­ni­el Radclif­fe, Al­bus Dum­b­ledo­re: Ri­chard Har­ris og Ru­beus Ha­grid: Rob­bie Col­tra­ne. In­struk­tion: Chris Co­lum­bus. Ka­nal 5 kl. 17.45 Ame­ri­kansk gyser fra 2009. ( Sor­o­ri­ty Row) En vild fest går helt for­kert og stu­di­nen Me­gan myr­des ved et uheld over­væ­ret af hen­des ve­nin­der. Hel­le­re end at in­drøm­me hvad der er sket, gem­mer de an­dre pi­ger Me­gans blo­di­ge lig, og be­hol­der hem­me­lig­he­den for sig selv for al­tid. Men kan en fa­tal hæn­del­se vir­ke­lig hol­des hem­me­lig? Med­vir­ken­de: Cas­si­dy Tap­pan: Bri­a­na Evi­gan, Jes­si­ca Pi­er­son: Leah Pipes og El­lie Morris: Ru­mer Wil­lis. In­struk­tion: Stewart Hend­ler. 6’ eren kl. 22.45 Ame­ri­kansk thril­ler fra 2006. ( Sna­kes on a Pla­ne) En ung mand er vid­ne til et brutalt ma­fi­a­mord, og FBI- agent Ne­vil­le Flynn får til op­ga­ve at es­kor­te­re ham sik­kert til­ba­ge fra Hawaii til Los An­ge­les, så han kan vid­ne i ret­ten. Men i et for­søg på at ryd­de vid­net af vej­en sør­ger ma­fi­a­bos­sen for at hund­red­vis af død­brin­gen­de slan­ger smug­les om bord på fly­et i en kas­se, der er pro­gram­me­ret til at åb­nes, når fly­et er i luf­ten. Med­vir­ken­de: Ne­vil­le Flynn: Samu­el L. Ja­ck­son, Se­an Jo­nes: Nat­han Phil­lips og Clai­re Mil­ler: Juli­an­na Mar­gulies. In­struk­tion: David R. El­lis. TV3+ kl. 00.45

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.