Al­vor­lig per­son­f­nid­der

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

TO­NEN I TOP­PEN af dansk fod­bold har næp­pe no­gen­sin­de væ­ret me­re kras, end den er, eft er for­hand­lin­ger­ne mel­lem lands­holds­spil­ler­ne og DBU i går igen brød sam­men.

Lars Ja­cob­sen kald­te DBUs age­ren for ’ respekt­løs’, og Wil­li­am Kvist tal­te om, at DBU holdt ’ spil­le­re, fans og sponso­rer for nar.’ DBU sva­re­de igen med at væ­re ’ stærkt forun­dre­de’ over, at ’ Spil­ler­for­e­nin­gen mel­der ud med ul­ti­ma­ti­ve krav midt i en for­hand­lings­ræk­ke’ og hæv­de­de, at Spil­ler­for­e­nin­gen for­dre­jer sandheden over for spil­ler­ne.

Pro­ble­met er ik­ke den løn­ned­gang på 17 pro­cent, DBU har bedt om, men spørgs­må­let, om spil­ler­ne hver især skal skri­ve un­der på aft alen, el­ler om de skal re­præ­sen­te­res af Spil­ler­for­e­nin­gen. Den før­ste mo­del er DBUs øn­ske, den sid­ste mo­del er spil­ler­nes.

Den pro­blem­stil­ling har væ­ret den sam­me gen­nem nu et halvt år. Øko­no­misk og lo­gi­stisk vil par­ter­nes respek­ti­ve krav ha­ve stor be­tyd­ning for dem hver især. Men vig­ti­ge­re er de per­so­ne­li­ge re­la­tio­ner og de pen­ge­strøm­me, en­kelt­per­so­ner­ne di­ri­ge­rer. DBU vil li­ge­som klub­ber­ne ra­sen­de ger­ne af med Spil­ler­for­e­nin­gens di­rek­tør, Mads Øland, der gen­nem åre­ne har gjort det dyrt og be­svær­ligt at væ­re ar­bejds­gi­ver i Fod­bold- Dan­mark med ind­gå­el­sen af overenskom­ster­ne og sags­an­læg­ge­ne i for­bin­del­se med den så­kald­te fe­ri­e­pen­ge­sag.

Spil­ler­for­e­nin­gen har omvendt me­get lidt til overs for DBUs næst­for­mand, Thomas Christensen, og den nye for­mand, Jesper Møller. Be­mærk i den for­bin­del­se, at spil­ler­ne i går re­la­tivt ag­gres­sivt ita­le­sat­te DBUs be­sty­rel­se som skur­ken. Ik­ke di­rek­tør Bret­ton- Mey­er, men be­sty­rel­sen. KIL­DER OM­KRING FOR­HAND­LIN­GER­NE be­ret­ter, hvor­dan spil­ler­si­den fi nder det kri­tisa­belt, at man skal tvin­ges ned i løn, og der skal spa­res på ker­ne­ak­ti­vi­te­ter­ne for at dæk­ke to års sam­let un­der­skud på 14 mio. kr., når be­sty­rel­sen i sam­me pe­ri­o­de i alt har af­sat me­re end 46 mio. kr. til ’ Ud­valg for pro­fes­sio­nel Fod­bold’ og ’ Fore­nin­gen af Lo­ka­lu­ni­o­ner’ uden at re­gu­le­re i for­hold til det un­der­skud på 10 mio., der ram­te uni­o­nen sid­ste år. Spil­ler­nes sær­li­ge for­ar­gel­se skal ses i det in­ter­es­san­te lys, at Thomas Christensen er for­mand for ’ Ud­valg for pro­fes­sio­nel Fod­bold’, og at Jesper Møller sid­ste år blev DBU­for­mand på lo­ka­lu­ni­o­ner­nes over­væl­den­de op­bak­ning. De hyt­ter alt­så de­res bag­land, mens lands­hol­de­ne må be­ta­le, me­ner spil­ler­si­den.

For­hand­lin­ger­ne fort­sæt­ter om en uge, men som man kan for­stå, er det et spørgs­mål om me­re end ba­re 17 pro­cent. Me­get me­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.