Frank ven­ter på ket­chup- ef­fek­ten

Trods po­kal­ne­der­la­get til Søn­derjy­ske fin­der Brønd­by- træ­ne­ren så me­get po­si­tivt i sit holds spil, at han snart for­ven­ter en sti­me af sej­re

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - OP­TI­MIST Jep­pe Mel­chi­or Mik­kel­sen je­mi@ spor­ten. dk jepp@ spor­ten. dk Fo­to: Sa­ra Gang­sted

Jep­pe Pe­der­sen Brønd­by led ons­dag af­ten et bit­tert ne­der­lag til Søn­derjy­ske i po­kal­tur­ne­rin­gen på 2- 4 ef­ter for­læn­get spil­le­tid, men træ­ner Thomas Frank ser sta­dig go­de tak­ter i hol­dets præ­sta­tio­ner.

Stil­lin­gen var 2- 2, da dom­me­ren fløjtede af for de 90 mi­nut­ter, hvil­ket be­tød, at de to hold måt­te ud i for­læn­get spil­le­tid. På det tids­punkt var Brønd­by én mand i un­der­tal, da Da­rio Du­mic var ble­vet ud­vist, og det blev til sidst for me­get for de gul­blu­se­de. bed­ste, og det er, at vi spil­ler godt. «

For­u­den po­ka­le­xit­ten til Søn­derjy­ske har Brønd­by og­så væ­ret i ak­tion mod FC Midtjyl­land og AaB i Su­per­liga­en.

Her end­te kam­pe­ne hen­holds­vis 1- 1 og 0- 1, så for­å­rets før­ste sejr har Brønd­by end­nu til go­de.

Thomas Frank er ik­ke be­kym­ret, selv­om Brønd­by end­nu ik­ke har vun­det en kamp i for­å­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.