’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Thomas Frank

Vi skal ba­re li­ge ha­ve den der ket­chu­p­ef­fekt

» Vi la­ver nog­le sto­re, in­di­vi­du­el­le, dum­me fejl, som gør rig­tig me­get for kam­pen. Vi spil­ler 10 mod 11 i, jeg ved ik­ke hvor lang tid, og i før­ste halv­leg af den for­læn­ge­de spil­le­tid har de ik­ke én stor chan­ce, og så tæn­ker jeg, kan vi væ­re så hel­di­ge? Men så får de så må­let på et langskud, « si­ger Thomas Frank.

Bed­re fun­da­ment

Selv­om Brønd­by blot lig­ger på en fem­te­plads og nu er ude af po­ka­len, ser Thomas Frank sta­dig go­de tak­ter i præ­sta­tio­ner­ne, og han er over­be­vist om, at Brønd­by snart lø­ber ind i en sti­me med go­de re­sul­ta­ter.

» Vo­res frem­me­ste op­ga­ve er at kun­ne ana­ly­se­re på de her præ­sta­tio­ner og så rent fak­tisk kun­ne se, at spil­let har løf­tet sig. Men man har og­så brug for, at den li­ge tril­ler lidt med, « si­ger Thomas Frank og fort­sæt­ter:

» Uden sam­men­lig­ning over­ho­ve­det, men li­ge da jeg be­gynd­te, hvor vi hav­de syv kam­pe uden sej­re - før­ste sejr, bum! Så gik vi ni kam­pe i træk uden ne­der­lag. Vi har et langt bed­re fun­da­ment nu, end vi hav­de den­gang, hvor vi og­så la­ve­de go­de præ­sta­tio­ner. Så vi skal ba­re li­ge ha­ve den der ket­chu­p­ef­fekt. «

Næ­ste op­ga­ve for Brønd­by- spil­ler­ne er på søn­dag, hvor de skal be­sø­ge ær­ke­ri­va­ler­ne FC Kø­ben­havn i Te­lia Par­ken.

Her er der va­nen tro ga­ran­ti for mas­ser af fight, og skul­le det bli­ve til en sejr, er Thomas Frank ik­ke i tvivl om, at det kan væ­re be­gyn­del­sen på no­get godt.

Ven­de­punk­tet

» Det vil i den grad kun­ne væ­re ven­de­punk­tet. Jeg er slet ik­ke i tvivl om, at når den før­ste sejr kom­mer, så kø- rer vi. Jeg ser ik­ke de der ud­fald, vi hav­de i ef­ter­å­ret, og jeg ser ik­ke, at vi fal­der sam­men mod Søn­derjy­ske over­ho­ve­det, « ly­der det fra Brønd­by­t­ræ­ne­ren, der til­fø­jer:

» Jeg fo­ku­se­rer på, at dét, vi har gjort i for­å­ret, er godt. Jeg hav­de tro­et og hå­bet på, at det hav­de gå­et bed­re. Men vi må så sat­se på det næst-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.