SEJR - TRODS LØST

Trods afb ræn­der på af­bræn­der fi k FCK mast sig til en plads i po­kal­se­mi­fi na­len eft er straff es­parks­kon­kur­ren­ce

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DBU PO­KA­LEN, KVART­FI­NA­LE Or­di­nær kamp og for­læn­get spil­le­tid: 0- 0 Straff es­parks­kon­kur­ren­ce: 5- 4 til FC Kø­ben­havn, der her­med er i se­mi­fi na­len har FCKs re­kor­dind­køb langt fra le­vet op til tid­li­ge­re ti­ders styr­ke.

Cornelius har ik­ke sco­ret, si­den han blev mat­chvin­der ude mod AaB til­ba­ge i novem­ber. Og kam­pen mod Ran­ders blev hel­ler ik­ke ven­de­punk­tet, som den un­ge an­gri­ber hav­de hå­bet på. Det sam­me gjor­de sig gæl­den­de for an­grebs­kol­le­ga Ni­co­lai Jør­gen­sen, og det var da og­så først i den af­gø­ren­de straff es­parks­kon­kur­ren­ce, at bå­de Jør­gen­sen og Cornelius hav­de hel­det med sig.

Per Nils­son hav­de få­et en sjæl­den start­plads - oven i kø­bet som an­fø­rer - og på­pe­ger, at kø­ben­hav­ner­ne bur­de ha­ve sco­ret i den or­di­næ­re spil­le­tid.

» Vi bur­de nok ha­ve sco­ret et el­ler to mål, vi hav­de i hvert fald et par go­de chan­cer. Det blev el­lers væl­digt spæn­den­de til sidst. Men vi hav­de mar­gi­na­ler­ne med os og er nu vi­de­re med ek­stra selv­til­lid i ba­ga­gen, « sag­de Nils­son til fck. dk eft er kam­pen.

FCK skal hi­ve me­get me­re end mar­gi­na­ler frem søn­dag, hvor man mø­der Brønd­by i det klas­si­ske kø­ben­hav­ner­der­by. Her kan FCK dog trø­ste sig med, at og­så Brønd­by kom­mer til kam­pen med ek­stra spil­le­mi­nut­ter eft er de­res po­kal­fa­dæ­se mod Søn­derjy­ske.

Step­han Andersen blev om­rin­get af gla­de hold­kam­me­ra­ter ef­ter straf­fes­parks­kon­kur­ren­cen. Med nr. 24 er det Yous­sef Tou­touh, der var den ene­ste FCK- skyt­te, som brænd­te sit for­søg. Fo­to: Anders Kjær­bye

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.