Be­un­drer Fre­de­rik

IOCs præ­si­dent Thomas Bach for­tæl­ler om et nært kol­le­gi­alt ven­skab med Dan­marks olym­pi­ske ko­mité­med­lem, kron­prins Fre­de­rik

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - BE­UN­DRING Jep­pe Pe­der­sen jepp@ spor­ten. dk Thomas Bach, om Kron­prin­sens med­lem­s­skab af IOC Fo­to: Sa­ra Gang­sted IOCs PRÆ­SI­DENT

» Jeg kun­ne al­drig fin­de på at jo­ke om Kron­prin­sen, « sag­de IOCs præ­si­dent, Thomas Bach med et grin, da BT tal­te med den magt­ful­de her­re om sit ven­skab med kron­prins Fre­de­rik.

Idræt­tens Hus i Brønd­by fik i går yderst fint be­søg, da præ­si­den­ten for Den olym­pi­ske ko­mité, Thomas Bach, og Dan­marks roy­a­le IOC­med­lem, kron­prins Fre­de­rik, skul­le hol­de ta­ler ved Dan­marks Idræts­for­bunds kon­gres 2015.

DIFs for­mand, Ni­els Ny­gaard, bød Kron­prin­sen og præ­si­den­ten vel­kom­men til kon­gres­sen med slo­ga­net: ’ Er det spor­ten, der skal red­de ver­den el­ler ver­den, der skal red­de spor­ten?’

Et spørgs­mål som Kron­prin­sen ik­ke selv hav­de sva­ret på, men han kun­ne dog for­tæl­le, hvor me­get sport be­ty­der for ham.

» Jeg hu­sker især, hvor­dan frø­mands­ud­dan­nel­sen og mit ar­bej­de som frø­mand, æn­dre­de min ver­den. Her lær­te jeg vir­ke­lig min kro­ps for­må­en og min psy­ki­ske kun­nen, « Kron­prin­sen blev i ok­to­ber 2009 op­sag­de han. ta­get som med­lem af den 115 mand

IOCs præ­si­dent, Thomas Bach, sto­re olym­pi­ske ko­mité, og si­den er var sid­ste mand på ta­ler­sto­len, og der gå­et fem år med de­bat om, hvad han ind­led­te sin ta­le med at la­ve lidt en apo­li­tisk per­son over­ho­ve­det sjov med sin roy­a­le kol­le­ga. hav­de at gø­re i en dybt po­li­tisk or

» Da jeg var halvt på vej ud af bi­ga­ni­sa­tion, hvor fle­re med­lem­mer len, in­den vi kom he­r­ind, spurg­te tid­li­ge­re har dø­jet med an­kla­ger om Hans Kon­ge­li­ge Højhed mig, om jeg kor­rup­tion, fa­scis­me og kri­mi­na­li­hav­de tid nok til at træ­ne. tet.Jeg for­stod godt hen­tyd­nin­gen, sag­de han, ho­mas Bach var dog ik­ke enig i mens de over 100 kon­gres­del­ta­ge­re den på­stand. gri­ne­de. » Jeg ser in­gen ulem­per. Han kan fuldt ud del­ta­ge i de po­li­ti­ske dis­kus­sio­ner, for IOC er jo en neut­ral­po­li­tisk or­ga­ni­sa­tion. Så han er jo fri til at kom­men­te­re, og han bi­dra­ger me­get med si­ne ide­er. Han ud­vi­ser et godt ek­sem­pel på de olym­pi­ske vær­di­er, spe­ci­elt når han ta­ler her i Dan­mark. Han for­tæl­ler me­get om, hvor vig­tigt sport er for dan­sker­ne. «

DIF- kon­gres­sen fort­sæt­ter ind­til søn­dag.

Et godt for­hold til Kron­prin­sen

BT spurg­te se­ne­re ind til jo­ken og Thomas Ba­chs for­hold til Kron­prin­sen. Præ­si­den­ten for­tal­te om en stor be­un­dring for den roy­a­le at­let.

» Haha. Jeg kun­ne al­drig fin­de på at gø­re grin med Kron­prin­sen, « si­ger han med et smil og fort­sæt­ter:

Ej, vi har et rig­tig godt for­hold. Han er me­get ak­tiv i IOC, og vi dis- ku­te­rer of­te, om de pro­ble­mer vi ar­bej­der med. Vi har et stærkt bånd og en stor fæl­les respekt for hin­an­den, « si­ger han.

» Han er en me­get stor sport­s­mand. Jeg tal­te sam­men med ham li­ge før, og jeg må si­ge, at jeg vir­ke­lig be­un­drer ham. Li­ge nu er han ved at gø­re klar til Va­sa­l­op­pet, og til som­mer vil han lø­be ma­ra­ton el­ler gø­re no­get til­sva­ren­de på cy­kel. Han er vir­ke­lig en stærk at­let. Han snak­ker ik­ke ba­re om den olym­pi­ske ånd, han ud­le­ver den, « si­ger præ­si­den­ten fuld af be­un­dring.

In­tet po­li­tisk di­lem­ma

DEN 60- ÅRI­GE

ty­sker Thomas Bach blev valgt som IOCs præ­si­dent på IOCs 125. ge­ne­ral­for­sam­ling i Bu­enos Ai­res 10. sep­tem­ber 2013.

til de to se­ne­ste for­gæn­ge­re, Ja­cques Rog­ge og Ju­an An­to­nio Sa­ma­ranch, reg­nes Bach for at fø­re en me­re åben og ind­dra­gen­de linje som præ­si­dent for IOC. Umid­del­bart ef­ter sin ind­væl­gel­se var Bach ude at si­ge, at han vil­le væ­re ’ præ­si­dent for al­le’ - un­der­for­stå­et, at han var vil­lig til at gå i di­a­log med al­le. ’ Min dør, mi­ne ører og mit hjer­te er al­tid åbent for jer’, sag­de Bach til­ba­ge i sep­tem­ber sid­ste år.

Bach stor for­ta­ler for en me­re mo­der­ne IOCor­ga­ni­sa­tion, hvil­ket bli­ver ty­de­lig­gjort ved præ­si­den­tens en­ga­ge­ment i for­bin­del­se med det kom­men­de 2020- pro­gram, der blev ved­ta­get i de­cem­ber.

I MOD­SÆT­NING

I ØV­RIGT ER

IOC- præ­si­dent Thomas Bach ( for­re­st tv.) og kron­prins Fre­de­rik ( for­re­st th.) var i går på ta­ler­sto­en ved Dan­marks Idræts­for­bunds kon­gres 2015.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.