’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Jan Magnus­sen

På den ene si­de vil­le jeg jo rig­tig ger­ne kø­re For­mel 1, på den an­den si­de var det synd for Mika

En 13.- plads i lø­bet var hel­ler ik­ke no­get at skri­ve hjem om, og D’Am­bro­sio har al­drig si­den væ­ret i nær­he­den af en grand­prix- start.

I 2009 foru­lyk­ke­de Fe­lipe Mas­sa un­der træ­nin­gen til Un­garns Grand Prix. I før­ste om­gang for­søg­te Fer­ra­ri at hen­te ’ før­tids­pen­sio­ni­sten’ Mi­cha­el Schu­ma­cher til­ba­ge til tea­met, men da det ik­ke kun­ne la­de sig gø­re, fik den man­ge­åri­ge test­kø­rer, Luca Ba­do­er, chan­cen. Ita­li­e­ne­ren var pin­ligt lang­som og blev drop­pet ef­ter ba­re to løb. Hans me­re er­far­ne lands­mand Gi­an­car­lo Fi­si­chel­la over­tog her­ef­ter Fer­ra­ri­en, men gjor­de det kun mar­gi­nalt bed­re, og for beg­ge ita­li­e­ne­re blev re­ser­ve­tjan­sen hos Fer­ra­ri af­slut­nin­gen på de­res For­mel 1- kar­ri­e­rer.

En ten­nis- ska­de, der var om­gær­det af end­nu me­re mystik end den ulyk­ke, der hol­der Fer­nan­do Alonso ude af Au­stra­li­ens Grand Prix, ko­ste­de i 2005 McLa­ren- kø­re­ren Ju­anPablo Mon­toya del­ta­gel­se i to løb.

Tea­mets to test­kø­re­re, Pedro de la Rosa og Alex Wurz, fik hver en chan­ce og fik beg­ge pæ­ne re­sul­ta­ter. De la Rosa blev num­mer fem i Ba­hrain og Wurz num­mer tre i San Ma­ri­no.

I 2004 cras­he­de Ralf Schu­ma- cher al­vor­ligt i USAs Grand Prix og blev i de føl­gen­de seks løb af­løst af hen­holds­vis Marc Ge­ne og An­to­nio Pizzo­nia i Wil­li­ams- tea­met, der dog kun score­de se­kun­dæ­re re­sul­ta­ter, mens de­res team­kam­me­rat Ju­anPablo Mon­toya vandt løb.

Jan Magnus­se af­lø­ste Häk­ki­nen

I 1995 er­stat­te­de Ke­vin Magnus­sens far, Jan, den syg­doms­ram­te Mika Häk­ki­nen hos McLa­ren i Pa­ci­fic Grand Prix i Ja­pan. Han kør­te he­le we­e­ken­den li­ge op med sin team­kam­me­rat, Mark Blun­dell, og da Häk­ki­nen kort ef­ter gjor­de co­me­ba­ck ef­ter sin blind­tarms­o­pe­ra­tion, foru­lyk­ke­de han vold­somt un­der træ­nin­gen til sæ­son­fi­na­len i Au­stra­li­en.

He­le vin­te­r­en var der lagt op til, at Magnus­sen se­ni­or skul­le af- lø­se Häk­ki­nen, men i sid­ste øje­blik meld­te fin­nen sig klar.

» Det var en rig­tig dum si­tu­a­tion, « for­tal­te Jan Magnus­sen se­ne­re.

» På den ene si­de vil­le jeg jo rig­tig ger­ne kø­re For­mel 1, på den an­den si­de var det synd for Mika, og jeg øn­ske­de ik­ke at få chan­cen på hans be­kost­ning. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.