KÆM­PER FOR

Mens hen­des to sto­re­brød­re, Jonas og Magnus, har kun­net le­ve af de­res ev­ner som fod­bold­spil­le­re, bak­ser Sti­na Tro­est sta­dig for at fin­de en sponsor, der kan gi­ve hen­de bed­re træ­nings­for­hold

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - EM I AT­LE­TIK Flem­m­ing Brandt flb@ spor­ten. dk STI­NA TRO­EST

Med sit sto­re vin­den­de smil og sit lan­ge ly­se hår er Sti­na Tro­est en af de at­le­ter, man læg­ger mær­ke til ved in­den­dørs EM i at­le­tik, som af­vik­les i Prag i den­ne we­e­kend. Selv­om hun kun er 21 år, har hun al­le­re­de del­ta­get ved ad­skil­li­ge in­ter­na­tio­na­le mester­ska­ber.

Sid­ste år var hun med ved EM og in­de- VM, og tid­li­ge­re har hun vun­det sølv ved de ung­dom­so­lym­pi­ske le­ge og bron­ze ved ju­ni­or- EM, beg­ge gan­ge på 400 me­ter hæk.

Ved EM i Prag er hun med på 800 me­ter, og her kan hun me­get vel tæn­kes at sæt­te ny dansk in­den­dørs re­kord, hvis el­lers hun er med i et he­at, hvor der bli­ver lø­bet hur­tigt.

Men selv­om hun hø­rer til i den eu­ro­pæ­i­ske eli­te, er den hur­ti­ge lø­ber ik­ke i nær­he­den af at kun­ne le­ve af sin sport på sam­me må­de som si­ne to fod­bold­spil­len­de brød­re, Jonas og Magnus.

» Det er da no­get, jeg nog­le gan­ge tæn­ker over, og jeg sy­nes, at at­le­tik­folk træ­ner me­get hår­de­re end fod­bold­spil­le­re. Men det er ik­ke no­get, vi ta­ler om. Der er ik­ke no­gen kon­kur­ren­ce mel­lem os, tvær­ti­mod er mi­ne brød­re me­get støt­ten­de. Da jeg løb i Bir­m­ing­ham for to uger si­den ( hvor hun sat­te ny per­son­lig re­kord på 800 me­ter, red.), var de sam­let hos mi­ne for­æl­dre og hep­pe­de for­an fjern­sy­net, « for­tæl­ler Sti­na Tro­est.

AL­DER: DAT­TER AF

21 år

Jør­gen Tro­est og Ani­ta Sølyst, beg­ge tid­li­ge­re to­pat­le­ter

To sto­re­brød­re, Magnus og Jonas, der beg­ge er pro­fes­sio­nel­le fod­bold­spil­le­re samt en lil­le­sø­ster, Dit­te

SØ­SKEN­DE:

PER­SON­LI­GE RE­KOR­DER:

400 me­ter hæk: 56,55 800 me­ter, in­den­dørs: 2.02,93

ved EM på 400 m

NR. 12

hæk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.