’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Sti­na Tro­est

Jeg vil­le ger­ne af sted fle­re gan­ge om året, men det er svært, når man selv skal be­ta­le halv­de­len af ud­gif­ter­ne. Jeg får sko og ud­styr fra Ni­ke, men el­lers har jeg in­gen sponso­rer

Til hver­dag er hun læ­rerog fri­tids­hjem­s­vi­kar, og til som­mer sø­ger hun ind på me­di­cin­stu­di­et.

I den rig­ti­ge ret­ning

Om­kring års­skif­tet var hun på træ­nings­lejr i Syd­afri­ka sam­men med en ræk­ke af de bed­ste dan­ske lø­be­re, og det er den slags, der er med til at gi­ve træ­nin­gen et løft og skub­be ud­vik­lin­gen i den rig­ti­ge ret­ning.

» Jeg vil­le ger­ne af sted fle­re gan­ge om året, men det er svært, når man selv skal be­ta­le halv­de­len af ud­gif­ter­ne. Jeg får sko og ud­styr fra Ni­ke, men el­lers har jeg in­gen sponso­rer. Der skal nok me­dal­jer til, før det sker. Så når jeg skal til stæv­ner i ud­lan­det, er det mi­ne for­æl­dre, der må hjæl­pe mig med ud­gif- ter­ne, « for­tæl­ler Sti­na Tro­est.

Hun har el­lers et ud­se­en­de, der sag­tens kan mat­che Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is, der som be­kendt tje­ner man­ge af si­ne mil­li­o­ner kro­ner ved at op­træ­de i reklamer uden for ten­nis­ba­nen.

» Jeg har ik­ke tænkt på, at mit ud­se­en­de be­ty­der no­get. Det er at­le­tik og træ­ning, der kom­mer i før­ste ræk­ke, men jeg vil ik­ke ude­luk­ke, at jeg vil stil­le op i sam­men­hæn­ge, hvor mit ud­se­en­de kan hjæl­pe mig. «

Skal væ­re taktisk snu

Fo­re­lø­big gæl­der det in­de- EM og de fi­re om­gan­ge på ba­nen i hal­len i Prag.

» Jeg har ik­ke sat mig no­get mål, jeg glæ­der mig ba­re til at kom­me i gang. Jeg skal gø­re det taktisk godt. Det vil si­ge, at jeg skal und­gå at bli­ve luk­ket in­de, og at jeg ik­ke skal frem og træk­ke læs­set. Alt kan ske ved et mester­skab, men jeg ved, at min form er god, « kon­sta­te­rer den 21- åri­ge Ama­ger- lø­ber, der med 2.02,93 sat­te ny per­son­lig re­kord for to uger si­den.

Og hvad skal det he­le en­de med om nog­le år?

» Min drøm er at vin­de en me­dal­je ved et af de sto­re mester­ska­ber, EM, VM el­ler OL. Det er det lang­sig­te­de mål, men det tror jeg, al­le at­le­ter drøm­mer om. «

Sti­na Tro­est lø­ber ind­le­den­de he­at i dag kl. 12.20, en even­tu­el se­mi­fi­na­le i mor­gen kl. 18.00 og even­tu­el fi­na­le søn­dag kl. 15.12.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.