LIL­LE­BROR MED V

Team Cult er i gang med at krav­le for at kun­ne gå. Team fak­ta gjor­de det for 15 år si­den, og det er ik­ke nemt, for­tæl­ler Kim Andersen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - TÅ­L­MO­DIG­HED Lars B. Jør­gen­sen lbj@ spor­ten. dk

Det er al­drig no­gen nem op­ga­ve at få et cy­kel­hold til at kø­re. Men der er for­skel på at rå­de over et tre­cif­ret mil­li­onbe­løb i års­bud­get og så skul­le ha­ve tin­ge­ne til at hæn­ge sam­men med en brøk­del af den slags pen­ge.

For Team Cult var det et hårdt slag bå­de øko­no­misk og or­ga­ni­sa­to­risk, da hol­dets cyk­ler for ny­lig blev stjå­let midt un­der det fran­ske eta­pe­løb Tour Haut Var. På lan­de­vej­en sva­re­de det dan­ske ta­lent Ras­mus Guld­ham­mer så igen med en top fem- pla­ce­ring i det ita­li­en­ske en­da­ge­sløb GP Lu­ga­no få da­ge ef­ter. Iøvrigt sam­men med den tid­li­ge­re Tele­kom- og Team CSC- ryt­ter Li­nus Ger­de­mann, der er hen­tet ind bå­de som blik­fang og vi­dens­bank for de un­ge ryt­te­re på det dan­ske hold.

Kim Andersen, sport­s­di­rek­tør på Trek Fa­ctory Ra­cing, ken­der Ger­de­mann, som han var med til at hen­te til Team CSC i 2005. Men han ken­der og­så bed­re end de fle­ste vil­kå­re­ne for et dansk hold, der med få mid­ler skal prø­ve at bi­de ske­er med de sto­re.

» En af de helt sto­re ud­for­drin­ger, når man skal ha­ve et hold som Cult til at kø­re på et hø­je­re ni­veau, er at sam­men­sæt­te et or­dent­ligt løbspro­gram. Når man er ny på Pro Con­ti­nen­tal ni­veau ( den in­ter­na­tio­na­le an­den di­vi­sion, red.), må man ta­ge de in­vi­ta­tio­ner, man kan få og hå­be på det bed­ste. Men jeg sy­nes det er et me­get fint pro­gram, Mi­cha­el Skel­de har få­et sat sam­men, « si­ger Andersen til BT.

Små skridt

Team Cults før­ste sæ­son kom­mer ik­ke til at be­ty­de hver­ken del­ta­gel­se i Tour de Fran­ce el­ler de an­dre sto­re eta­pe­løb. Men der bli­ver mu­lig­hed for at kip­pe med fla­get i Wor­ld Tour- løb som Am­stel Gold Ra­ce og Cri­te­ri­um In­ter­na­tio­nal, hvor ASO, sel­ska­bet bag Tour de Fran­ce, står som ar­ran­gø­rer.

» Først og frem­mest skal hol­det jo fal­de til bå­de or­ga­ni­sa­to­risk og sport­s­ligt. Det ta­ger tid at op­byg­ge sta­bi­li­tet, og man skal hu­ske på, at det først var i ef­ter­å­ret, Mi­cha­el og Chris­ta Skel­de be­gynd­te at kun­ne se teg­nin­gen til et hold på det her ni­veau, « på­pe­ger Andersen.

På det da­væ­ren­de Team fak­ta var det un­ge dan­ske nav­ne som Ni­cki Sø­ren­sen, Lars Bak, Frank Høj, Al­lan Johansen og så­mænd Mi­cha­el Skel­de, der teg­ne­de den sport­s­li­ge pro­fil. Sup­ple­ret med bil­li­ge ud­læn­din­ge som Kurt- As­le Ar­ve­sen, der som U23ver­dens­me­ster ik­ke hav­de få­et det ven­te­de gen­nem­brud på et ita­li­ensk hold.

Ef­ter fi­re sæ­so­ners til­løb lyk­ke­des det i 2003 Team fak­ta at få et wild card til Giro d’Ita­lia. Kurt- As­le Ar­ve­sen kvit­te­re­de med en eta­pe­sejr, og en lig­nen­de ud­vik­lings­hi­sto­rie er ik­ke uto­pi for Cult- hol­det. Hvis man væb­ner sig med en blan­ding af flid, fedt og tå­l­mo­dig­hed.

Mi­cha­el og Chris­ta Skel­de ( bil­le­det ne­derst tv.) er i gang med at op­byg­ge Team Cult til et hold, der med ti­den kan del­ta­ge på hø­je­ste ni­veau. Fo­to: Team Cult

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.