’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Kim Andersen

De un­ge dan­ske ryt­te­re skal sam­le sig no­get er­fa­ring, og så skal der nok og­så et par stør­re uden­land­ske nav­ne ind, hvis man vil gø­re sig håb om et wild card til de sto­re eta­pe­løb

» De un­ge dan­ske ryt­te­re skal sam­le sig no­get er­fa­ring, og så skal der nok og­så et par stør­re uden­land­ske nav­ne ind, hvis man vil gø­re sig håb om et wild card til de sto­re eta­pe­løb, « er­ken­der Andersen.

De før­ste skridt er ta­get. Li­nus Ger­de­mann er gan­ske vist hen­tet til Team Cult som lidt af en chan­ce­bil­let, og det sam­me kan si­ges om hans lands­mand Fa­bi­an Weg­mann.

» De er go­de til at læ­re fra sig og er gå­et ind på hol­det med en frisk indstil­ling, og det er godt at se. Jeg ken­der Li­nus Ger­de­mann rig­tig godt og tror sta­dig, han kan le­ve­re va­ren. Hvis ke­mi­en er der mel­lem dem og de un­ge ryt­te­re i trup­pen. «

» Li­ge nu ser det ud til, at en mand som Ras­mus Guld­ham­mer for al­vor er ved at væ­re kø­ren­de igen, og det er me­get glæ­de­ligt at se, « kon­sta­te­rer Andersen med et vink til det dan­ske ta­lent, som for en hånd­fuld år si­den blev spå­et en stor frem­tid. Og som er ved at byg­ge sig selv op fra grun­den af igen. Lidt li­ge­som cy­kel­hol­det med det kul­ti­ske navn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.