Cy­kel­spor­tens dan­ske fl ag

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DET SI­GES, AT mod­gang gør stærk. For en cy­kel­ryt­ter er det i hvert fald sandt, at de hår­de, su­re træ­nings­ti­mer i mod­vind og med vej­r­li­get som en vær­dig mod­stan­der er med til at hær­de ka­da­ve­ret op til en ny sæ­son. In­gen kom­mer i top­form af lut­ter med­vind og høj sol.

Hel­ler ik­ke som or­ga­ni­sa­tion skal det nød­ven­dig­vis væ­re nemt. For Team Cult har over­gan­gen til ni­veau­et li­ge un­der de pro­fes­sio­nel­le cy­kel­holds ab­so­lut­te top væ­ret ubarm­hjer­tig. Al­le­re­de eft er kort tid vi­ste sam­ar­bejds­part­ner Chri­sti­an Weylandt sig at væ­re varm luft og fal­ske løft er. Mi­nus i regn­ska­bet og alarm­til­stand in­den før­ste ki­lo­me­ter var kørt. FOR NY­LIG FIK Team Cult mas­ser af me­di­e­op­mærk­som­hed og med­fø­lel­se, da ma­te­ri­el og cyk­ler for et mil­li­onbe­løb blev stjå­let un­der et min­dre eta­pe­løb i Frank­rig. En epi­so­de, som i øv­rigt be­tød, at man måt­te træk­ke sig, selv om det lug­te­de af fi ne pla­ce­rin­ger til at par af det dan­ske cy­kel­holds ryt­te­re.

Ka­rak­te­ri­stisk nok har det væ­ret alt an­det end klynk, man har hørt fra Team Cult. Hol­dets le­del­se an­ført af Mi­cha­el og Chris­ta Skel­de har tvær­ti­mod for­søgt at se fremad og hol­de fo­kus på det, det hand­ler om – at få ryt­ter­ne ud at kø­re i det bedst mu­li­ge løbspro­gram.

Sam­men­lig­net med de sto­re for­hold hos Bjar­ne Ri­is og rus­sisk eje­de Tin­koff - Saxo er vi på et helt an­det ni­veau bå­de sport­s­ligt og øko­no­misk. Men det har næp­pe no­gen­sin­de væ­ret vig­ti­ge­re at ha­ve et cy­kel­hold med en dansk ker­nei­den­ti­tet til at ta­ge hånd om den hjem­li­ge ta­lent­mas­se.

I en pe­ri­o­de var det Team fak­ta, der hav­de rol­len som spring­bræt for man­ge af de dan­ske ryt­te­re, der si­den skul­le få fod­fæ­ste og ska­be sig en prof- kar­ri­e­re. Ni­cki Sø­ren­sen, Lars Bak, Frank Høj og Mikael Ky­neb var blandt dem, der fi k chan­cen. Det sam­me var for så vidt Mi­cha­el Skel­de, som alt­så nu står i spid­sen for Cultdren­ge­ne. TEAM CULTS BE­TYD­NING for fø­de­kæ­den i dansk cy­kel­sport er ik­ke ble­vet min­dre af, at Tin­koff - Saxo nu er på rus­si­ske hæn­der og en ho­ved­sponsor, hvis lu­ner kan væ­re svæ­re at afk ode. Sik­kert er det, at der i de kom­men­de år bli­ver gi­vet fær­re chan­cer til dan­ske ryt­te­re .

Der­for er det og­så så vig­tigt at ha­ve et stærkt og sundt al­ter­na­tiv, der som Team Cult kan by­de ind med sport­s­li­ge ud­for­drin­ger. I mod­sæt­ning til Mi­cha­el Ras­mus­sen og æg­te­par­ret Hem­bos gak­ke­de cir­kus er der på Team Cult en le­del­se, hvor det at væ­re jord­bun­den ik­ke er det sam­me som at mang­le vi­sio­ner. Tak for det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.