’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Lot­te Grigel

Jeg hå­ber da, at de, der ta­ger over til som­mer ( Klavs Bruun Jør­gen­sen og Sø­ren Her­skind, red.) er me­re op­pe på dup­per­ne

Jør­gen­sen og Sø­ren Her­skind, red.) er me­re op­pe på dup­per­ne. «

Her­med gri­ber Lot­te Grigel depe­chen fra Per­nil­le Holms­gaard, der for­le­den var ude med en lig­nen­de kri­tik. Til TV2 sag­de hun blandt an­det, at ’ det er en ære at spil­le på lands­hol­det, så jeg er selv­føl­ge­lig træt af at se på tekst- tv, at man ik­ke er med i den kom­men­de trup.’

For­står ik­ke kri­tik­ken

He­i­ne Erik­sen for­står ik­ke kri­tik­ken.

» Jeg har få­et på­læg fra DHFs sport­s­li­ge le­del­se om at ud­ta­ge en trup med un­ge ta­len­ter, der kan hø­ste in­ter­na­tio­nal er­fa­ring og vi­se sig frem over for den nye land­stræ­ner. Min tid som vi­kar er så kort, at det ik­ke har væ­ret op­ga­ven at sæt­te spil­le­re per­ma­nent af el­ler på lands­hol­det. Trup­pen hav­de set an­der­le­des ud, hvis det var en slut­run­de end blot en træ­nings­tur­ne­ring, vi skul­le del­ta­ge i, « si­ger He­i­ne Erik­sen, der me­ner, at det ik­ke er hans pligt at rin­ge rundt til hver en­kelt spil­ler og for­kla­re sig.

» Hvad an­går Per­nil­le Holms­gaard, har jeg al­drig tid­li­ge­re træ­net hen­de. Der­for sy­nes jeg, det vil væ­re for­kert, hvis jeg hav­de kon­tak­tet hen­de og for­talt, hvad hun fremad­ret­tet skal ar­bej­de med. Den op­ga­ve må væ­re hen­des klub­træ­ners, « si­ger He­i­ne Erik­sen.

I det he­le ta­get læg­ger han ik­ke skjul på, at han er over­ra­sket over, hvor­dan pres­sens re­ak­tion har væ­ret oven på lands­holds­holds­ud­ta­gel­sen, der er hans før­ste, ef­ter han tog over i for­bin­del­se med DHF- le- del­sens fy­ring af Jan Pyt­li­ck.

» Sport­sjour­na­li­ster­ne har sjovt nok fo­ku­se­ret me­re på de spil­le­re, der ik­ke er med end på dem, der er ud­ta­get, « si­ger He­i­ne Erik­sen.

Lands­hol­det mø­der ind til sam- ling i Brønd­by man­dag 16. marts. To da­ge se­ne­re fly­ver man til Frank­rig, hvor man spil­ler land­skam­pe mod vært­s­na­tio­nen, Nor­ge og Po­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.