’ Kom­mu­ni­ka­tion, tak’

Lot­te Grigel er forun­dret over mang­len­de for­kla­ring på at væ­re sat af lands­hol­det, men træ­ner He­i­ne Erik­sen me­ner ik­ke, det er hans op­ga­ve

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - OP­RÅB Thomas Idskov idskov@ spor­ten. dk

Team Es­b­jerg- pro­fi­len Lot­te Grigel mel­der sig nu i ko­ret af EM­spil­le­re, der un­drer sig over, at de i for­bin­del­se med land­stræ­ner­vi­ka­ren He­i­ne Erik­sens ud­ta­gel­se af hol­det til Gol­den Le­agu­e­t­ur­ne­rin­gen i Frank­rig se­ne­re på må­ne­den er ble­vet fra­valgt uden nær­me­re for­kla­ring.

» Lad mig un­der­stre­ge at jeg ik­ke er skuf­fet. Men vi le­ver alt­så i en mo­der­ne ver­den, hvor der er let ad­gang til kom­mu­ni­ka­tions­mid­ler­ne. Jeg sy­nes der­for, at det ik­ke vil­le ha­ve væ­ret sær­ligt bøv­let for He­i­ne at rin­ge til hver især af os ot­te EM- spil­le­re, som han ik­ke kun­ne bru­ge, « si­ger Lot­te Grigel og til­fø­jer:

» Nu er der jo kun ta­le om en træ­nings­tur­ne­ring i Frank­rig. Der­for øn­sker jeg ik­ke at gø­re den mang­len­de for­kla­ring til et kæm­pe­pro­blem. Men jeg hå­ber da, at de, der ta­ger over til som­mer ( Klavs Bruun

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.