Ken­neth Carl­sen kan få Da­vis Cup- co­me­ba­ck

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - NØD­LØS­NING Thomas Idskov idskov@ spor­ten. dk

41- åri­ge Ken­neth Carl­sen kan højst over­ra­sken­de få co­me­ba­ck på det dan­ske Da­vis Cup- l ands­hold i we­e­ken­dens t e n n i s l a n d s - kamp i Si­bi­ri­en mod Rusland.

På grund af en ræk­ke uhel­di­ge om­stænd i g h e d e r har hol­dets fj er­de­mand, As­ger Hess- Ole­sen, i sid­ste øje­blik meldt afb ud.

» Jeg er skre­vet på hold­kort. Men jeg reg­ner ik­ke med at kom­me i kamp. Det kom­mer kun til at ske, hvis der op­står ska­der el­ler syg­dom, « si­ger Ken­neth Carl­sen, der ik­ke har spil­let på lands­hol­det si­den 2007.

Han er nu land­stræ­ner og tror på et godt dansk re­sul­tat mod Rusland.

» De er stor­fa­vo­rit­ter. Men hvis vi spil­ler godt, har vi vin­der­chan­cer i al­le kam­pe, « si­ger Ken­neth Carl­sen, der kal­der for­hol­de­ne i Novy Urengoy, hvor kam­pen spil­les, for per­fek­te.

» Her er gan­ske vist mi­nus 25 gra­der. Men el­lers har jeg kun go­de ting at si­ge om den må­de, som rus- ser­ne be­hand­ler os på, « si­ger han.

Den tid­li­ge­re dan­ske Wim­b­ledon- me­ster i her­redoub­le, Fre­de­rik Lø­ch­te Nielsen, er og­så op­ti­mist.

» Vi er ik­ke ta­get af sted uden en tro på, at vi kan vin­de. Vi bør væ­re kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge i al­le mat­cher, og så vur­de­rer vi søn­dag aft en, hvad der re­elt er sket. Kan vi kig­ge hin­an­den i øj­ne­ne med den vi­den, at vi har gi­vet alt, vil jeg væ­re til­freds, « si­ger Fre­de­rik Lø­ch­te Nielsen.

Tror på over­ra­skel­se

Han ind­le­der kam­pen i Da­vis Cup­tur­ne­rin­gens næst­bed­ste ka­te­go­ri i dag mod Ev­ge­ny Donskoy.

Her er rus­se­ren, der lig­ger num­mer 155 på ver­dens­rang­li­sten, fa­vo­rit. Men Fre­de­rik Lø­ch­te Nielsen, der er num­mer 306, har ved tid­li­ge­re lej­lig­he­der i Da­vis Cup’en løft et sit spil, og kan må­ske over­ra­ske.

» Nøg­len i mat­chen er at spil­le på eg­ne præ­mis­ser. Det hand­ler om at tur­de ta­ge ini­ti­a­tiv og do­mi­ne­re fra bag­li­ni­en, « si­ger Fre­de­rik Lø­ch­te Nielsen, hvis kamp føl­ges op af en du­el mel­lem den dan­ske an­den­sing­le, Martin Pe­der­sen, og rus­ser­nes bed­ste, An­drey Kuz­netsov.

I mor­gen er der double, mens de to af­slut­ten­de her­re­sing­ler spil­les søn­dag.

Mens Dan­mark er uden As­ger Hess- Ole­sen, stil­ler Rusland hel­ler ik­ke i bed­ste op­stil­ling. Så­le­des har de­res bedst- pla­ce­re­de på ver­dens­rang­li­sten, Mik­hail Youzh­ny, meldt afb ud.

Vik­tor Axel­sen ( bil­le­det) spil­le­de sig i går vi­de­re til kvart­fi­na­len i All Eng­land i over­le­gen stil. Her mø­der han i dag Jan Ø. Jør­gen­sen i et rent dansk op­gør, og der­med vil der og­så væ­re dansk del­ta­gel­se i se­mi­fi­na­ler­ne i her­re­sing­le, der spil­les i mor­gen. Fo­to: As­ger La­de­fo­ged

Ken­neth Carl­sen kan få lands­holdsco­me­ba­ck i we­e­ken­dens Da­vis Cup- kamp mod Rusland. Fo­to: Kim Hau­gaard

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.