Eks- træ­ner tror på årets før­ste tur­ne­rings­sejr til Woz­ni­a­cki

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - TITELFAVORIT Thomas Idskov idskov@ spor­ten. dk Fo­to: Reu­ters

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki er ved at gen­fi nde for­men. Pro­blem­løst spil­le­de den 24- åri­ge dan­sker sig vi­de­re til kvart­fi na­len ved WTA­tur­ne­rin­gen BMW Ma­lay­sia Open i Ku­a­la Lum­pur ved at vin­de 6- 4, 6- 1 over ki­ne­se­ren Lin Zhu.

» Spe­ci­elt hen­des ser­ver fun­ge­re­de fl ot, « si­ger hen­des ek­stræ­ner Mi­cha­el Mor­ten­sen og hen­vi­ser til de syv ser­ve­es­ser, som Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki blev no­te­ret for.

Han vur­de­rer, at Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki er stor­fa­vo­rit til at sik­re sig årets før­ste tur­ne­rings­ejr i Ma­lay­sia.

» Jeg tror, at hun spil­ler sig frem til søn­da­gens fi na­le og vin­der den . Hen­des spil­les­mæs­si­ge ni­veau er klart bed­re end kon­kur­ren­ter­nes, « si­ger Mi­cha­el Mor­ten­sen.

Mø­der stor­ta­lent

Først skal Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki dog mø­de det ty­ske stor­ta­lent, 20- åri­ge Ca­ri­na Wit­t­ho­eft , i da­gens kvart­fi na­le.

» Jeg kan ik­ke fo­re­stil­le mig, at Ca­ro­li­ne får pro­ble­mer her. Wit­t­ho­eft ( ver­dens­rang­li­stens num­mer 81, red.) har en god fy­sik og slår tungt til bol­de­ne. Men li­ge­som mod Lin Zhu bli­ver det en kamp, hvor Woz­ni­a­cki kan eks­pe­ri­men­te­re med sit spil, « si­ger Mi­cha­el Mor­ten­sen.

Og det er li­ge net­op det, Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki iføl­ge eks- træ­ne­ren skal bru­ge tur­ne­rin­gen i Ma­lay­sia til.

» De næ­ste uger del­ta­ger Ca­ro­li­ne ved stør­re tur­ne­rin­ger i USA ( In­di­an Wells og Mi­a­mi, red.). Skal hun le­ve­re top­re­sul­ta­ter her, er det nød­ven­digt, at selv­til­li­den er i top, og at hun for­bed­rer sit spil. Det sy­nes jeg, at Ca­ro­li­ne i Ku­a­la Lum­pur er godt i gang med, « si­ger Mi­cha­el Mor­ten­sen.

I den fem kvar­ter lan­ge ot­ten­de­dels­fi na­le mod Lin Zhu fi k Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki kun kva­li­fi ce­ret mod­stand i før­ste sæt

et vandt den top­se­e­de­de dan­sker 6- 4 eft er at ha­ve præ­ste­ret sæt­tet ene­ste ser­ve­gen­nem­brud ved stil­lin­gen 5- 4.

I an­det sæt måt­te Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki bru­ge 10 mi­nut­ter til at ser­ve før­ste par­ti i hus. Her­eft er brag­te hun sig for­an 5- 0, in­den Lin Zhu til slut fi k py­n­tet på re­sul­ta­tet.

» Alt i alt var det ’ en dag på kon­to­ret’ for Ca­ro­li­ne. Hen­des spil var må­ske ik­ke sær­ligt pran­gen­de. Til gen­gæld sik­re­de hun sig en kom­forta­bel sejr, « si­ger Mi­cha­el Mor­ten­sen.

Fa­vo­rit­fald

Ved tur­ne­rin­gen i Ma­lay­si­as ho­ved­stad er fa­vo­rit­ter­ne ind­til vi­de­re fal­det på stri­be. I Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is lod­træk­nings­halv­del. er hun den sid­ste D se­e­de­de spil­ler, der er til­ba­ge, mens an­den­se­e­de­de Sa­bi­ne Li­si­cki al­le­re­de blev slå­et ud i før­ste run­de.

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki er klar til kvart­fi­na­len ved WTA- tur­ne­rin­gen BMW Ma­lay­sia Open.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.