Lidt for al­ter­na­tiv

Klaus Riskær vil­le ger­ne op­stil­les for Al­ter­na­ti­vet, men Uff e El­bæk sag­de nej til den kend­te er­hvervs­mand

BT - - NYHEDER - Sø­ren Mor­ten­sen smo@ bt. dk Fo­to: Nils Meilvang

OP­STIL­LING

Den 59- åri­ge er­hvervs­mand Klaus Riskær Pe­der­sen til­bød sig i man­dags som fol­ke­tings­kan­di­dat for Uff e El­bæks ny par­ti Al­ter­na­ti­vet, men fi k nej.

Det er før­ste gang, Riskær for­sø­ger sig med et po­li­tisk co­me­ba­ck, si­den han i 1994 for­lod Eu­ro­pa- Par­la­men­tet. Her sad han i fem år for Ven­stre.

Han har de se­ne­ste ty­ve år ført en no­get om­tum­let til­væ­rel­se som iværk­sæt­ter, er­hvervs­mand og bed­ra­ge­ri­dømt. Men in­ter­es­sen for po­li­tik er in­takt. Da han hør­te, at Al­ter­na­ti­vet var ble­vet op­stil­lings­be­ret­ti­get til Fol­ke­tin­get, tog han kon­takt til Uff e El­bæk. Mø­det gik imid­ler­tid ik­ke helt, som han hav­de hå­bet.

» Jeg er for al­ter­na­tiv til Al­ter­na­ti­vet, « si­ger Klaus Riskær umid­del­bart eft er mø­det i en web­do­ku­men­tar, som de to fi lm­folk Si­mon An­ker Lar­sen og Jonas Bræ­mer- Jensen har la­vet og har lagt ud på Youtu­be. De kal­der fi lmen for et ær­ligt og spon­tant indspark til den po­li­ti­ske de­bat.

» Vi an­ser den for at væ­re et ak­ti­vi­stisk kunst­pro­jekt, der skil­drer en po­li­tisk hap­pe­ning, « si­ger Si­mon An­ker Lar­sen.

Bå­de for blå og for rød

Om si­ne po­li­ti­ske am­bi­tio­ner si­ger Klaus Riskær, at han har få­et at vi­de af So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, at han er for blå. Og af De Kon­ser­va­ti­ve, at han er for rød. Der­for faldt val­get på Al­ter­na- ti­vet. Det ny par­ti om­ta­ler sig selv som et nytæn­ken­de grønt par­ti, der ar­bej­der for en se­ri­øs bæ­re­dyg­tig omstil­ling af det dan­ske sam­fund.

» De læg­ger en ny vi­sion frem, som jeg i den grad er be­ta­get af. De po­li­ti­ske par­ti­er er fuck­ed- up. De har ik­ke læn­ge­re en bin­ding til den be­folk­ning, de re­præ­sen­te­rer, « si­ger han og pe­ger på, at han er væl­dig til­talt af Al­ter­na­ti­vets må­de at be­dri­ve po­li­tik på. Man sat­ser me­re på net­værk frem­for for en tra­di­tio­nel par­tiop­byg­ning.

» Al­ter­na­ti­vet er ik­ke et top­sty­ret par­ti, men et la­bo­ra­to­ri­um, « si­ger Riskær.

Før mø­det med El­bæk gav han ud­tryk for, at han per­son­ligt hav­de me­get at by­de på. Det var no­get med ’ pea­ce and love med et lil­le twist af bu­si­ness’.

Men Uff e El­bæk så an­der­le­des på

I bo­gen

Kar­ri­e­ren

Se vi­deo:

Du kan se he­le in­ter­viewet med Klaus Riskær Pe­der­sen her på bt. dk

SÅ­DAN GØR DU: tin­ge­ne, og det er Riskær en smu­le skuff et over.

Nyt res­sour­ce­ba­se­ret skat­te­sy­stem

Det var i går ik­ke mu­ligt at kom­me i kon­takt med Uff e El­bæk for at hø­re hans ver­sion af mø­det, da han er på rej­se i Grøn­land.

Men iføl­ge Riskær blev af­vis­nin­gen og­så be­grun­det med, at Al­ter­na­ti­vet ik­ke øn­sker op­stil­le kend­te men­ne­sker. Han har hel­ler ik­ke væ­ret med til at ind­sam­le un­der­skrift er, hvil­ket let kun­ne ska­be sur­hed blandt græs­rød­der­ne.

» Jeg vil­le fryg­te­lig ger­ne ha­ve væ­ret med til pro­jek­tet. Jeg me­ner ik­ke, at kendt­hed skal væ­re diskva­li­fi ce­ren­de. Jeg vil­le ger­ne ha­ve væ­ret med til at ud­vik­le et pro­jekt om et nyt res­sour­ce­ba­se­ret skat­te­sy­stem. Det hav­de væ­ret en sjov ting, « si­ger Klaus Riskær.

Klaus Riskær får ik­ke lov at stil­le op for Al­ter­na­ti­vet til Fol­ke­tin­get. har skre­vet fl ere bø­ger om sam­funds­for­hold. Se­ne­st har han i ’ So­ci­al­ka­pi­ta­lis­me’ gi­vet sit bud på en di­gi­tal net­værk­s­ø­ko­no­mi.

’ Af­magt’ for­tæl­ler han om sit fæn­gels­op­hold, iso­la­tio­nen fra fa­mi­lie og ven­ner samt om sit be­hov for at gen­star­te sit liv.

i er­hvervs­li­vet træk­ker et langt og bro­get spor. Fra ungt po­li­tisk stjer­neskud, suc­ces­rig iværk­sæt­ter og virk­som­hed­s­e­jer til rets­sa­le i Frank­rig og Dan­mark. Af­so­ne­de ind­til 2013 fem års fængsel for bed­ra­ge­ri af sær­lig grov be­skaff en­hed og man­datsvig. Fyl­der 60 år i næ­ste må­ned.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.