V ud­pe­ger sor­te får

BT - - DEBAT - KON­TANT­HJÆLP Kø­ben­havn N KON­TANT­HJÆLP Nør­re Als­lev

El­vir Pe­leše­vić

I en stor­slå­et kampag­ne, som byg­ger på mis­vi­sen­de tal og man­gel­ful­de for­ud­sæt­nin­ger, gik Ven­stre i den­ne uge i kø­det på kon­tant­hjælps­mod­ta­ger­ne, som par­ti­et an­ser som en af ho­ved­år­sa­ger­ne til det mang­len­de in­ci­ta­ment for at på­ta­ge sig et ar­bej­de. De rig­ti­ge be­reg­nin­ger il­lu­stre­rer dog, at Ven­stres reg­ne­styk­ke de­ci­de­ret er for­kert og ma­ni­p­u­le­ren­de, idet det vi­ser sig, at selv de la­vest løn­ne­de dan­ske­re tje­ner 2.000 kr. me­re om må­ne­den eft er skat i for­hold til kon­tant­hjæl­pens sat­ser.

Set ud fra Ven­stres eg­ne per­spek­ti­ver kan man godt for­stå, at par­ti­et ik­ke an­ser 2.000 kr. som et næv­ne­vær­digt be­løb. Iføl­ge par­tiets for­mand Lars Løk­ke Ras­mus­sen kan man blot kø­be et par sko for de pen­ge. Der­til glem­mer Løk­ke og­så, at kon­tant­hjælps­mod­ta­ger­ne, til for­skel fra ham, selv skal be­ta­le for bl. a. de­res trans­port, tøj og ci­ga­ret­ter. Der­u­d­over er et be­ty­de­ligt an­tal af kon­tant­hjælps­mod­ta­ger­ne ramt af an­dre pro­blem­stil­lin­ger end blot ar­bejds­løs­he­den, hvil­ket gør de­res sta­tus me­re kom­pleks end som så.

I ste­det for at spar­ke på dem, der al­le­re­de lig­ger ned, bur­de Ven­stre sæt­te sig ind i vo­res dår­ligst stil­le­de med­bor­ge­res vir­ke­lig­hed, in­den par­ti­et ka­ster sig ud i at ud­pe­ge og stig­ma­ti­se­re sor­te får i sam­fun­det. Om ik­ke an­det så for Ven­stres tro­vær­dig­heds skyld.

Leif Jo­han­son

Kon­tant­hjælp på 454.215 kr. kan vel ik­ke væ­re no­get pro­blem, li­ge­som be­lø­bet ik­ke har no­get at gø­re med, om det kan be­ta­le sig at ar­bej­de el­ler ej. Hvis det er rig­tigt, når po­li­ti­ker­ne si­ger, at der mang­ler ar­bejds­kraft , er der jo in­gen, der skal ha­ve dis­se hø­je ydel­ser. En­ten må po­li­ti­ker­ne væ­re fejl­in­for­me­ret om mang­len på ar­bejds­kraft , el­ler og­så må per­so­na­let på job­cen­tre­ne sid­de og sove.

Fo­to: Kim Hau­gaard

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.