Stol på fol­ke­sko­len

ME­NER

BT - - DEBAT -

Er Muham­med- kri­sen, der blev aff ødt af Jyl­lands- Po­stens ti år gam­le ka­ri­ka­tur- teg­nin­ger, af så stor be­tyd­ning for dan­marks­hi­sto­ri­en, at be­gi­ven­he­den skal skri­ves ind i den hi­sto­ri­e­ka­non, der be­skri­ver, hvil­ke em­ner der er ob­liga­to­ri­ske i fol­ke­sko­lens un­der­vis­ning. Det me­ner po­li­tisk ord­fø­rer for De Kon­ser­va­ti­ve Mai Merca­do. Hun ar­gu­men­te­rer for, at po­li­ti­ker­ne på Chri­sti­ans­borg bør gå for­re­st og åb­ner mu­lig­he­den for, at man kan vi­se teg­nin­ger­ne i un­der­vis­nin­gen. Det vil og­så væ­re en hjælp til de læ­re­re, der måt­te fø­le de kom­mer til at stå i et di­lem­ma, me­ner Mai Merca­do. LAD OS SLÅ en ting fast. Det vil væ­re en fal­li­ter­klæ­ring for kva­li­te­ten af fol­ke­sko­lens un­der­vis­ning, hvis en elev har gen­nem­ført ni års sko­le­gang uden over­ho­ve­det at væ­re gjort be­kendt med de vold­som­me be­gi­ven­der, som teg­nin­ger­ne af­sted­kom, og den nød­ven­di­ge de­bat om yt­rings­fri­hed kon­tra re­li­gion. FOR­MAN­DEN FOR RE­LI­GIONS­LÆ­RER­FOR­E­NIN­GEN, Jo­hn Ry­da­hl, me­ner, at det er op­lagt, at nog­le af teg­nin­ger­ne kom­mer med i un­der­vis­nings­ma­te­ri­a­ler­ne. Hvor­i­mod skole­le­der Thomas Horn på Grøn­dalsvæn­gets Sko­le i Kø­ben­havns Nord­ve­st­kvar­ter, der har om­kring 55 pct. tospro­ge­de ele­ver, me­ner, at det ik­ke er nød­ven­digt at vi­se teg­nin­ger­ne for at un­der­vi­se om kon­fl ik­ten. DET KON­SER­VA­TI­VE FOR­SLAG kom­mer midt i et val­går og kort tid eft er ter­r­or­an­gre­bet i Kø­ben­havn. Hvor­vidt Muham­med- kri­sen er en be­gi­ven­hed på linje med ne­der­la­get i 1864 og stavns­bån­dets op­hæ­vel­se, er nok for tid­ligt at vur­de­re i hi­sto­risk op­tik. LAD IND­TIL VI­DE­RE sko­le­læ­rer­ne og - le­der­ne væl­ge de­res vej til den bed­ste un­der­vis­nings­form ud fra de for­skel­li­ge præ­mis­ser, der gæl­der rundt om­kring. Fol­ke­sko­len skal ik­ke en­de som po­li­tisk kamp­plads. jlu

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.