’’

BT - - DEBAT -

Ven­stres næst­for­mand Kri­sti­an Jensen har be­gå­et en kro­nik, hvor han ar­gu­men­te­rer for, at når po­li­ti­ke­re ta­ler om fl ygt­nin­ge og ind­van­dre­re, så fo­ku­se­rer man for en­ty­digt på pro­ble­mer­ne. I vir­ke­lig­he­den er det ret ele­gant la­vet af Kri­sti­an Jensen. Han får kri­ti­se­ret den linje, der læg­ges i ud­læn­din­gepo­li­tik­ken - pri­mært af po­li­tisk ord­fø­rer In­ger Støj­berg - uden rig­tigt at gå imod den. Og sam­let set kan fl ere væl­ge­re fø­le sig hjem­me i V.

Jensen får det til at ly­de helt na­tur­ligt, at hvor In­ger Støj­berg på­pe­ger pro­ble­mer, fi nder han suc­ce­ser frem, præ­cis som da Anders Fogh Ras­mus­sen i ok­to­ber 2006 tog på en tre­da­ges in­te­gra­tions­tour rundt i lan­det, for at få spot­light på de go­de ca­ses. Det ly­der lo­gisk med den ar­bejds­for­de­ling, hvor én an­gri­ber for­re­st i fel­tet, mens en an­den ( spej­der) dan­ner bag­trop og sør­ger for, at al­le kom­mer med. Men det er en kon­stru­e­ret for­tæl­ling, som kun fi ndes i Jen­sens kro­nik.

Kri­sti­an Jensen har selv de­fi ne­ret ar­bejds­for­de­lin­gen eft er han så så­ler­ne af Støj­bergs kon­disko, men sam­ti­dig hør­te, at der blev mum­let fra den util­fred­se bag­trop i Ven­stre. På den må­de lø­ser Jensen en næst­for­mand i Ven­stres op­ga­ve - i hvert fald som Løk­ke selv de­fi ne­re­de op­ga­ven, da den var hans - nem­lig at

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.