’’

BT - - NYHEDER - Ano­nym be­kendt til Kenn Holm

Jeg ved ik­ke, hvor­for han gjor­de det. Må­ske var det for­di, han føl­te, at An­ne Gret­he ik­ke læn­ge­re holdt af ham, men holdt me­re af en an­den

af­spær­ring af­skar folk fra at kom­me for tæt på. Nu lig­ger der blom­ster og tænd­te lys for­an det lil­le hjem.

Kig­ge­de dy­be­re i fla­sken

I det til­stø­de­n­de hus bor en af An­ne Gret­hes ven­ner gen­nem de ti år, hun nå­e­de at bo i ga­den, 75- åri­ge Gun­ni Han­sen.

Iføl­ge ham fik An­ne Gret­he Due den 68- åri­ge mand, der rin­ge­de ef­ter hjælp hos po­li­ti­et, som ’ her­re­ven’ om­kring ju­le­tid.

» Når man er så tæt og har væ­ret det gen­nem man­ge år, som vi har, så mær­ker man, hvis der sker for­an­drin­ger. Hun var ble­vet gla­de­re. Så jeg spurg­te hen­de om det. I før­ste om­gang sag­de hun: ’ hvad ra­ger det dig’, men jeg kun­ne mær­ke på hen­de, at der al­li­ge­vel var no­get, hun ger­ne vil­le for­tæl­le. Så jeg spurg­te hen­de igen. Og så for­tal­te hun, at hun hav­de få­et sig en god her­re­ven, « for­tæl­ler Gun­ni Han­sen.

Men mens An­ne Gret­he Due blev gla­de­re, stod det an­gi­ve­ligt an­der­le­des til hos Kenn Holm. En af hans be­kend­te for­tæl­ler, at Kenn Holm om­kring det tids­punkt be­gynd­te at kig­ge dy­be­re i fla­sken, end han ple­je­de.

» Jeg ved ik­ke, hvor­for han gjor­de det. Må­ske var det for­di, han føl­te, at An­ne Gret­he ik­ke læn­ge­re holdt af ham, men holdt me­re af en an­den, « si­ger den be­kend­te og for­tæl­ler, at Kenn Holm, der in­gen børn har, ik­ke tid­li­ge­re hav­de haft kæ­re­ster.

’ Må ha­ve slå­et klik’

Hver­ken den be­kend­te el­ler en af Kenn Holms ven­ner, der har kendt ham si­den sko­le­ti­den, ved dog, hvad der drev Kenn Holm til at ta­ge ind til byhu­set med jagt­ge­væ­ret. Iføl­ge ven­nen var Kenn Holm kendt som en hjælp­som og re­el mand.

Ven­nen hav­de fle­re gan­ge hen­tet Kenn Holm, ef­ter han hav­de be­søgt An­ne Gret­he Due. Men Kenn Holm gav al­drig ud­tryk for, om han føl­te an­det end ven­skab for hen­de.

» Min umid­del­ba­re re­ak­tion var, at det ik­ke kun­ne væ­re ham. Det kun­ne ik­ke pas­se. Jeg tro­e­de over­ho­ve­det ik­ke på det. Han var en helt igen­nem re­el fyr. Det må ha­ve slå­et klik for ham, « si­ger ven­nen og fort­sæt­ter:

» Han kan må­ske ha­ve ment, at der var me­re mel­lem dem, end der åben­bart har væ­ret. «

To skud hver

Kenn Holm nå­e­de at af­fy­re fem skud i det lil­le byhus. To gan­ge ram­te han An­ne Gret­he Due. To gan­ge ram­te han hen­des 68- åri­ge kæ­re­ste.

Det fem­te skud ret­te­de han mod sin egen tin­ding.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.