68- årig i bed­ring

BT - - NYHEDER -

Maria Christine Mad­sen

Hårdt sår­et af et skud i bry­stet og et skud i ma­vere­gio­nen for­må­e­de en 68- årig mand tid­ligt tirs­dag mor­gen at rin­ge eft er hjælp hos po­li­ti­et, eft er han selv og hans kæ­re­ste, den 61- åri­ge An­ne- Gret­he Due, blev skudt i hen­des hjem i Røn­ne på Born­holm. Si­den har han svæ­vet i livs­fa­re. Nu for­ly­der det, at han en­de­lig er i bed­ring.

Det for­tæl­ler vi­cepo­li­ti­in­spek­tør hos Born­holms Po­li­ti Pe­ter Jør­gen­sen, der le­der eft er­forsk­nin­gen af sa­gen.

» Vi er rig­tig gla­de for at kun­ne hø­re fra ho­spi­ta­let, at han er i bed­ring. Han er nu sta­bi­li­se­ret, « si­ger han.

Den 68- åri­ge over­nat­te­de hos sin kæ­re­ste, da den 55- åri­ge Kenn Holm duk­ke­de op ved hen­des lil­le byhus i den smal­le ga­de i Røn­ne. Med sig hav­de Kenn Holm ta­get et over­sa­vet jagt­ge­vær.

Afh øring i næ­ste uge

An­ne Gret­he Due over­le­ve­de ik­ke, da Kenn Holm aff yre­de to skud mod hen­de. Eft er at ha­ve skudt bå­de An­ne Gret­he Holm og hen­des 68- åri­ge kæ­re­ste, vend­te Kenn Holm eft er al sand­syn­lig­hed jagt­ge­væ­ret mod sig selv og tog sit eget liv.

Kort eft er for­må­e­de den 68- åri­ge trods si­ne ska­der at rin­ge til po­li­ti­et og for­tæl­le dem, hvad der var sket. Si­den har det ik­ke væ­ret mu­ligt for po­li­ti­et at ta­le me­re med ham. Men po­li­ti­et hå­ber, at de vil kun­ne afh øre ham nær­me­re i næ­ste uge, når han får det bed­re, så de sid­ste brik­ker i pus­le­spil­let kan fal­de på plads.

» Han er li­ge nu i kun­stig ko­ma. Men læ­ger­ne me­ner, at der nok er mu­lig­hed for, at vi kan afh øre ham i næ­ste uge, « si­ger Pe­ter Jør­gen­sen.

Mo­ti­vet til dra­bet er end­nu ik­ke sik­kert. Men po­li­ti­et for­moder, at der er ta­le om et ja­lou­si- drab.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.