De ven­te­de på hjælp i 30 min.

De sår­e­de be­tjen­te un­der ter­r­or­an­gre­bet på Kr­udt­tøn­den måt­te ven­te læn­ge på am­bu­lan­cer

BT - - NYHEDER - Jesper V. Lar­sen jvl@ bt. dk

TER­ROR I KØ­BEN­HAVN

De fi­re be­tjen­te, der blev sår­et ved an­gre­bet på Kr­udt­tøn­den, måt­te ven­te i en halv ti­me på en am­bu­lan­ce. Det frem­går af Re­gion Ho­ved­sta­dens op­gø­rel­se over re­spon­s­ti­der i for­bin­del­se med ter­r­or­an­gre­bet.

Fi­re be­tjen­te blev sår­et, og den 55- åri­ge fil­min­struk­tør Finn Nør­gaard af­gik ved dø­den, da Omar Ab­del Ha­mid El- Hus­se­in åb­ne­de ild med en M95 rif­fel mod kul­tur­hu­set Kr­udt­tøn­den 14. fe­bru­ar. Hjæl­pen var hur­tigt frem­me til Finn Nør­gaard, men de sår­e­de be­tjen­te måt­te ven­te læn­ge på læ­ge­hjælp.

Den før­ste am­bu­lan­ce blev sendt af sted to mi­nut­ter ef­ter det før­ste alarmopkald, men her­ef­ter gik der 25 mi­nut­ter, før de næ­ste am­bu­lan­cer blev sendt af sted.

Sår­et af skud og glas­skår

Aku­t­be­red­ska­bet blev alar­me­ret før­ste gang klok­ken 15.35.51 om en sku­depi­so­de ved Kr­udt­tøn­den på Øster­bro. Klok­ken 15.37.07 blev den før­ste am­bu­lan­ce sendt af sted, og den var frem­me klok­ken 15.43.33. En aku­t­læ­ge­bil var frem­me klok­ken 15.46.01.

Mens red­nings­per­so­na­let kæm­pe­de for at red­de Finn Nør­gaards liv, måt­te de fi­re sår­e­de be­tjen­te ven­te i en halv ti­me på læ­ge­hjælp. Am­bu­lan­ce num­mer to blev først af­sendt klok­ken 16.01.04 og var frem­me 16: 05: 43 - en halv ti­me ef­ter det før­ste alarmopkald.

Af de fi­re be­tjen­te, der blev sår­et ved Kr­udt­tøn­den, blev de to sår­et af skud, mens de to an­dre blev sår­et af glas­skår. Den før­ste mel­ding fra po­li­ti­et var, at tre be­tjen­te var ble­vet sår­et, men si­den er det kom­met frem, at yder­li­ge­re én kvin­de­lig be­tjent blev sår­et. Tre be­tjen­te blev sår­et i hen­holds­vis skul­de­ren, be­net og ly­sken, mens den fjer­de be­tjent fik me­re over­fla­di­ske skram­mer.

Che­fen godt til­freds

Chef i aku­t­be­red­ska­bet Pe­ter Ber­lach si­ger til BT, at han er godt til­freds med re­spon­s­ti­der­ne un­der ter­r­or­an­gre­bet. Han for­tæl­ler, at det var po­li­ti­et, der ind­gav alar­men om sky­de­ri på Kr­udt­tøn­den:

» Mel­din­gen fra po­li­ti­et ly­der på, at én per­son er skudt. Der­for sen­der vi en am­bu­lan­ce og en aku­t­læ­ge­bil. De er frem­me ef­ter få mi­nut­ter. De er i gang med at be­hand­le den per­son, der ef­ter­føl­gen­de er af­gå­et ved dø­den. Det er først et godt styk­ke tid se­ne­re, da am­bu­lan­cen og læ­ge­bi­len er på vej væk, at po­li­ti­et kom­mer og si­ger: Der er alt­så tre til, « si­ger Pe­ter Ber­lach.

En læ­geas­si­stent, der nor­malt kø­rer bag ved am­bu­lan­cen, blev til­ba­ge ved Kr­udt­tøn­den og yde­de første­hjælp.

Claus Ox­feldt, der er for­mand i Po­li­ti­for­e­nin­gen, øn­sker ik­ke at kom­men­te­re sa­gen over for BT.

15: 37: 07 15: 43: 33 16: 01: 04 16: 05: 43 16: 02: 10 16: 05: 01 16: 05: 22 16: 09: 24 15: 37: 49 15: 46: 01 16: 01: 11 16: 08: 04

Ter­r­or­an­gre­bet på Kr­udt­tøn­den på Øster­bro i Kø­ben­havn ko­ste­de den 55- åri­ge fil­min­struk­tør Finn Nør­gaard li­vet og fi­re be­tjen­te blev sår­et.

Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.