Sund­heds­mi­ni­ste­ren klar med gra­tis vac­ci­ne til al­le

BT - - NYHEDER - Sund­heds­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup. Sø­ren Ploug Lil­mo­es Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Fo­to: Keld Navn­toft

MFR- VAC­CI­NE

Sund­heds­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup ( S) er helt på linje med for­man­den for de prak­ti­se­ren­de læ­ger, der ef­ter­ly­ser gra­tis MFR- vac­ci­ne til al­le.

» For ri­si­ko­en for, at vi her­hjem­me kom­mer til at se et ud­brud af mæs­lin­ger, som dem der har væ­ret i for ek­sem­pel Tys­kland og USA på det se­ne­ste, den sti­ger hver ene­ste gang, at et barn el­ler en vok­sen la­der væ­re med at bli­ve vac­ci­ne­ret, « si­ger Ni­ck Hæk­kerup til dr. dk. Han vil nu se på, hvor­dan pen­ge­ne helt kon­kret fin­des.

I dag skal per­so­ner over 18 år be­ta­le et sted mel­lem 300 og 500 kro­ner for vac­ci­nen, der be­skyt­ter mod ek­sem­pel­vis mæs­lin­ger.

Bru­no Melgaard Jensen, for­mand for Prak­ti­se­ren­de Læ­gers Or­ga­ni­sa­tion ( PLO), er for­ta­ler for gra­tis MFRvac­ci­ne til al­le.

Iføl­ge Sta­tens Se­rum In­sti­tut skal 95 pro­cent af en bør­ne­år­gang vac­ci­ne­res, før mæs­lin­ger kan ud­ryd­des. I dag er det iføl­ge Bru­no Melgaard Jensen kun 87 pro­cent af en år­gang, der vac­ci­ne­res:

» Hvis vi skal und­gå mæs­lin­geud­brud, er vi nødt til at se en hø­je­re vac­ci­na­tions­dæk­ning. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.