Dy­ream­bu­lan­cer­ne hav­de travlt i 2014

BT - - NYHEDER - En falck­red­der hjæl­per en kon­ge­pud­del ind i dy­ream­bu­lan­cen. Sø­ren Ploug Lil­mo­es Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Ar­kiv­fo­to: Bax Lind­hardt

DY­RE­NES BE­SKYT­TEL­SE

På­kør­te hunde, ef­ter­lad­te kil­lin­ger og en hjort, der er slemt med­ta­get ef­ter mø­det med bi­lens front.

Dy­re­nes Be­skyt­tel­se hav­de sid­ste år 11.285 ud­ryk­nin­ger med or­ga­ni­sa­tio­nens dy­ream­bu­lan­cer. Det er en stig­ning på 23 pro­cent i for­hold til 2013.

’ Dy­ream­bu­lan­cer­ne sør­ger for, at dyr i nød får den ret­te hjælp. Nog­le gan­ge er den hjælp at kom­me på et af vo­res in­ter­na­ter el­ler en af vo­res vildt­ple­je­sta­tio­ner, an­dre gan­ge er det at ta­ge di­rek­te til dyr­læ­gen,’ si­ger Claus Wi­in­gaard, team­chef på Dy­re­nes Be­skyt­tel­ses vagt­cen­tral, i en pres­se­med­del­el­se.

Man­ge kat­te i nød

Or­ga­ni­sa­tio­nens døgnåb­ne vagt­cen­tral modt­og sam­let 112.000 opkald i 2014, og det gør året til det hidtil trav­le­ste si­den 2011, hvor vagt­cen­tra­len blev etab­le­ret.

’ Det vi­ser, at der i den grad er be­hov for at kun­ne få hjælp til dyr i nød. Vi har i gen­nem­snit over 300 opkald i døg­net, men i de trav­le­ste pe­ri­o­der er det om­kring 500 opkald i døg­net,’ si­ger Claus Wi­in­gaard.

Man­ge af opkal­de­ne hand­ler om kat­te i nød.

’ Folk rin­ger om kat­te, der er sy­ge, er ble­vet på­kørt, er ble­vet fun­det dum­pet af de­res ejer el­ler er for­hut­le­de og sva­ge, for­di de le­ver som her­re­lø­se uden en ejer, der ta­ger sig af dem.

Ge­ne­relt op­le­ver vi, at rig­tig man­ge kat­te har brug for hjælp,’ si­ger Claus Wi­in­gaard.

Det er i som­mer­må­ne­der­ne, vagt­cen­tra­len og dy­ream­bu­lan­cer­ne har mest travlt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.