’ Folk rå­ber ad

44- åri­ge Char­lot­te An­der­s­son bli­ver chi­ka­ne­ret dag­ligt, når hun par­ke­rer på en han­di­cap­plads ved sko­len for at af­le­ve­re sin syv- åri­ge søn. Char­lot­te har en knog­le­syg­dom og gigt

BT - - NYHEDER - To­bi­as Tho­ma­sen to­th@ bt. dk

HAN­DI­CAP- PAR­KE­RING

Mi­stil­lid, råb, fy­sisk chi­ka­ne og på­kør­sel. Det er blot nog­le af de ting, som han­di­cap­pe­de kan kom­me ud for, når de helt lov­ligt par­ke­rer de­res bil på han­di­cap­plad­ser­ne.

På bt. dk kun­ne man i går læ­se om 37- åri­ge Kat­hri­nes op­le­vel­ser, når hun skal par­ke­re. Hun har sk­lero­se og har der­for et han­di­cap­par­ke­rings­kort. Men hen­des han­di­cap er ik­ke al­tid syn­ligt. Det har med­vir­ket til, at folk har væ­ret ag­gres­si­ve og råbt ad hen­de, når hun helt lov­ligt vil par­ke­re på han­di­cap­plad­ser. Men Kathrine er ik­ke den ene­ste, der op­le­ver at bli­ve over­fu­set.

44- åri­ge Char­lot­te An­der­s­son fra Sorø har og­så han­di­cap- par­ke­rings­kort, og hun op­le­ver i den grad chi­ka­ne i for­bin­del­se med han­di- cap­par­ke­ring. Det er spe­ci­elt, når hun kø­rer sin 7- åri­ge søn i sko­le, at pro­ble­mer­ne op­står. Og det er de an­dre for­æl­dre, der står for chi­ka­nen.

Kør­te ind i min bil

» Jeg op­le­ver det hver evig ene­ste dag. For­æl­dre der rå­ber og fny­ser ad mig. En dag hav­de jeg en dis­kus­sion med en mand, som hav­de par­ke­ret så tæt på min bil, at jeg hav­de svært ved at åb­ne dø­ren. Da jeg se­ne­re kom til­ba­ge til bi­len, kun­ne jeg se, at der var kom­met en bu­le i den ene bil- dør. En for­æl­der for­tal­te mig, at hun hav­de set man­den fra tid­li­ge­re kø­re be­vidst di­rek­te ind i min bil, « si­ger Char­lot­te An­der­s­son.

Hun har si­den mødt man­den, men han ig­no­re­re­de hen­de, da hun kon­fron­te­re­de ham. Bu­len i bil­dø­ren er der sta­dig. Char­lot­te An­der­s­son har ad­skil­li­ge gan­ge kon­tak­tet sin søns sko­le for at kom­me pro­ble­met til livs. Men til trods for sko­lens man­ge for­søg er pro­ble­met ik­ke løst.

Char­lot­te An­der­s­son har en med­født knog­le­syg­dom og gigt, og så var

LØR­DAG 7. MARTS 2015 hun for nog­le år si­den in­vol­ve­ret i en bil­u­lyk­ke. Der er go­de da­ge, hvor Char­lot­te An­der­s­son godt kan gå, og an­dre da­ge, hvor hun in­gen­ting kan. Det skif­ter. Men hun me­ner ik­ke, at folk kan væ­re i tvivl om, at hun er han­di­cap­pet.

Blev væl­tet ud af sin kø­re­stol

Med Char­lot­te An­der­s­sons eg­ne ord, så vral­ter hun som en and, når hun går. Men selv­om hun vur­de­rer, at folk godt kan se hen­des han­di­cap, op­le­ver hun alt­så chi­ka­ne hver dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.