Mig hver dag’

BT - - NYHEDER - Kim­mie Bæ­ver Kar­sten Bang Tri­ne Frø­strup

LØR­DAG 7. MARTS 2015

Og det gæl­der ik­ke kun ved par­ke­ring. En en­kelt gang var tå­l­mo­dig­he­den hos en kun­de i Bil­ka så lil­le, at det end­te med, at Char­lot­te An­der­s­son blev væl­tet ud af sin kø­re­stol. På vej ud af stor­cen­tret men­te kun­den, at det tog for lang tid for Char­lot­te An­der­s­son, og han tog fat i kø­re­sto­len med det re­sul­tat, at hun røg ud af kø­re­sto­len og slog sit ho­ved mod gul­vet.

Folk om­kring skynd­te sig hen for at hjæl­pe hen­de og hev og­så fat i man­den, der var skyld i episo­den. Men han var li­geg­lad og vil­le ik­ke und­skyl­de over­for Char­lot­te An­der­s­son.

Man hak­ker nedad

» Hvor­dan er det, folk op­fø­rer sig? Det er en mig, mig, mig- men­ta­li­tet. Man hak­ker nedad på de sva­ge­ste i sam­fun­det. Jeg bli­ver be­kym­ret, når min søn op­le­ver voks­ne, der rå­ber og op­fø­rer sig så uansvar­ligt. Hvad er det for et sam­fund, han vok­ser op i, « spør­ger Char­lot­te An­der­s­son.

Hver­ken Kathrine med ’ usyn­lig’ sk­lero­se el­ler Char­lot­te An­der­s­sons hi­sto­ri­er er sjæld­ne iføl­ge for­man­den for Dan­ske Han­di­ca­por­ga­ni­sa­tio­ner ( DH), Thor­kild Ole­sen:

» Det er fryg­te­ligt og slet ik­ke ri­me­ligt. Vi ser det desvær­re tit, og vi op­le­ver en sti­gen­de ten­dens til, at dan­sker­ne er mis­un­de­li­ge og ik­ke un­der han­di­cap­pe­de den hjælp, de får.

Det er vo­res op­ga­ve at in­for­me­re dan­sker­ne og gø­re dem klo­ge­re på, hvad han­di­cap­par­ke­ring går ud på. De her sa­ger gør, at jeg vil sør­ge for, at vi får for­ny­et in­for­ma­tion ud så hur­tigt som mu­ligt, « si­ger Thor­kild Ole­sen.

Spørg pænt

Han me­ner ik­ke, at det er bor­ger­nes pligt at un­der­sø­ge, om han­di­cap­pe­de nu og­så er han­di­cap­pe­de. Hvis man er i tvivl om, at no­gen til­tu­sker sig en han­di­cap­par­ke­rings­plads uden et han­di­cap­par­ke­rings­kort, skal man gri­be det rig­tigt an:

» Man skal ik­ke bli­ve ag­gres­siv. Man skal i ste­det spør­ge på en pæn og or­dent­lig må­de. Og så kan man ken­de æg­te han­di­cap­par­ke­rings­kort på, at de sid­der i for­r­u­den og er ud­sty­ret med bå­de bil­le­de og et ho­lo­gram, « si­ger Thor­kild Ole­sen.

Der er end­nu in­gen tids­ho­ri­sont for, hvor­når det nye in­for­ma­tions­ma­te­ri­a­le fra Dan­ske Han­di­ca­por­ga­ni­sa­tio­ner er til­gæn­ge­ligt for dan­sker­ne.

» Man hak­ker nedad på de sva­ge­ste i sam­fun­det. Jeg bli­ver be­kym­ret, når min søn op­le­ver voks­ne, der rå­ber og op­fø­rer sig så uansvar­ligt. Hvad er det for et sam­fund, han vok­ser op i, « spør­ger Char­lot­te An­der­s­son. Fo­to: Mi­cha­el Bo­t­ha­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.