BO­E­DE MED LIG I EN UGE

BT - - NYHEDER - Bir­ger A. Andersen baa@ bt. dk jvl@ bt. dk

KNIVDRÆBT

Jesper Vestergaard Lar­sen I en uge bo­e­de en 19- årig mand fra Po­len sam­men med li­get af sin far­mor i hen­des lej­lig­hed i Kø­ben­havns Nord­ve­st­kvar­ter, ef­ter at han hav­de stuk­ket hen­de ihjel med 10- 15 kniv­stik.

Han er­ken­der at ha­ve stuk­ket hen­de fle­re gan­ge med en køk­kenk­niv, men næg­ter at ha­ve haft til hen­sigt at dræ­be hen­de.

» Hun flip­pe­de ud, for­di jeg ik­ke hav­de luk­ket dø­ren til køk­ke­net, så det lug­te­de, når jeg la­ve­de mad. Vo­res for­hold var me­get an­spændt. Det var to­tal krig, « for­kla­re­de det 19- åri­ge bar­ne­barn lav­mælt og brø­d­e­be­tyn­get via polsk tolk, da han i går blev frem­stil­let i grund­lovs­for­hør ved Ret­ten på Fre­de­riks­berg.

Her be­slut­te­de dom­me­ren at va­re­tægts­fængs­le ham for tre uger på en sig­tel­se om mand­drab. Sam­ti­dig blev det be­stemt, at den 19- åri­ge skal men­ta­lun­der­sø­ges.

Han blev an­holdt tors­dag af­ten kl. 22.12, da po­li­ti­et med en til­kaldt lå­ses­med skaf­fe­de sig ad­gang til den 73- åri­ge Bar­ba­ra Ras­mus­sens lej­lig­hed på Præ­ste­læn­gen i Kø­ben­havns Nord­vest- kvar­ter. Det ske­te ef­ter, at æng­ste­li­ge slægt­nin­ge i Po­len pr. mail hav­de slå­et alarm til dansk po­li­ti.

Sov, da po­li­ti­et kom

I lej­lig­he­den fandt be­tjen­te­ne li­get af den 73- åri­ge lig­gen­de i sin seng med tal­ri­ge kniv­stik i an­sigt, hals og bryst. Hen­des 19- åri­ge bar­ne­barn lå med luk­ke­de øj­ne på ryg­gen på en so­fa i stu­en og sov til­sy­ne­la­den­de.

I ret­ten for­kla­re­de han, at han kom til Dan­mark fra Po­len for tre år si­den sam­men med sin far. Han er ved at læ­re dansk på sprog­sko­le. For et års tid si­den dø­de hans far, og si­den har han bo­et sam­men med sin far­mor.

Iføl­ge bar­ne­bar­nets for­kla­ring var far­moren for en uge si­den i vre­de be­gyndt at slå og spar­ke ham, men da hun godt kun­ne se, at han var me­get stør­re end hen­de, hen­te­de hun plud­se­lig en kniv ude i køk­ke­net. I ret­ten vi­ste han to små prik­ker på over­si­den af høj­re un­de­rarm, som iføl­ge den sig­te­de stam­me­de fra far­morens kni­vover­fald. For at for­sva­re sig hen­te­de bar­ne­bar­net selv en kniv i køk­ke­net, og med den slog han kni­ven ud af sin far­mors hånd. Hvad der her­ef­ter ske­te, hu­sker han ik­ke i de­tal­jer, for­kla­re­de han.

Det var bag den­ne dør til en lej­lig­hed i det kø­ben­havn­ske Nord­vest- kvar­ter, at den 73- åri­ge blev fun­det dræbt. Fo­to: Mat­hi­as Øgen­dal

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.