’ Stop hek­sej­agt på slan­ke pi­ger’

De­bat­ten om de me­get tyn­de mo­del­ler har nu ført til nye sund­heds­reg­ler i mo­de­bran­chen. Smyk­ke­de­sig­ne­ren Mai Man­ni­che er ik­ke enig

BT - - NYHEDER - Julie Kragh jukr@ bt. dk

MO­DE

Un­ge mo­del­ler skal ha­ve fo­re­ta­get ob­liga­to­ri­ske sund­hed­s­tjek for at sik­re, at de er sun­de og ra­ske og ik­ke i ri­si­ko­grup­pen for at ud­vik­le en spi­se­for­styr­rel­se. Det er ét af fi­re punk­ter i Mo­de­bran­chens Eti­ske Char­ter, som Da­nish Fas­hion In­sti­tu­te ( Da­fi) sam­men med fle­re an­dre ak­tø­rer i mo­de­ver­de­nen frem­lag­de i den­ne uge.

Men ik­ke al­le er be­gej­stre­de. Smyk­ke­de­sig­ne­ren Mai Man­ni­che, der ejer JewlsCph og er kendt fra tv- pro­gram­met ’ Kræs­ne kø­be­re’, kal­der i et op­slag på Fa­ce­book det nye re­gel- sæt en ’ hek­sej­agt’ på slan­ke kvin­der og næg­ter at un­der­skri­ve det.

’ Van­vit­tigt for­slag’

’ Det er et fuld­stæn­dig van­vit­tigt for­slag, og Da­fi skal ik­ke dik­te­re virk­som­he­der­nes stra­te­gi. Vi har selv­føl­ge­lig selv en stor in­ter­es­se i, at tin­ge­ne fo­re­går på al­le må­der an­svar­ligt. Men Da­fi’s vægt­tyran­ni kan jeg ik­ke bak­ke op om - jeg vil ik­ke væ­re med til at gø­re slan­ke kvin­der sy­ge. I øv­rigt er det jo så tan­ke­væk­ken­de, at man ik­ke har sat en øv­re BMI- græn­se. Hvad an­går den kon­kre­te sag, så er det helt prin­ci­pi­elt for mig, at jeg ik­ke me­ner, at en bran­che­for­e­ning kan dik­te­re dens med­lem­mer på den­ne må­de,’ skri­ver Mai Man­ni­che til BT i en mail.

Hun me­ner, at Cover- sa­gen har få­et he­le lan­det til at gå amok.

’ Uden at ken­de til den un­ge kvin­de ( mo­del­len i Cover, red.) er der man­ge, som mob­ber hen­de, kal­der hen­de psy­kisk syg og på man­ge må­der chi­ka­ne­rer en kvin­de, som er for tynd. Det er helt vildt, at al­le går så me­get op i det­te - vi er eni­ge, hun var for tynd. End­nu fle­re er for tyk­ke. Da­fi skul­le hel­le­re bru­ge kr­ud­tet på at sam­le bran­chen og gø­re det bed­ste for dens med­lem­mer og vo­res in­ter­es­ser frem for at stir­re sig blind på et vægt­nål og la­de sig for­fø­re af ’ fol­kedom­sto­len’ og ska­be spø­gel­ser,’ til­fø­jer hun.

’ Ken­der selv den grove chi­ka­ne’

Mai Man­ni­ches egen vægt har før væ­ret gen­stand for de­bat i me­di­er­ne, og må­ske net­op der­for fø­ler hun stærkt for em­net. ’ Jeg ken­der selv den grove chi­ka­ne, man kan bli­ve ud­sat for som slank og er træt af den uvær­di­ge sy­ge­lig­gø­rel­se, det med­fø­rer. For mig hand­ler det om sund­hed - og så har vi jo for­skel­li­ge krop­pe. Du ser ud på én må­de, jeg på en an­den, og det skal vi hver især ha­ve lov til uden at få en psy­ki­a­trisk di­ag­no­se. Tan­ke­væk­ken­de nok er det især slan­ke kvin­der, som ud­sæt­tes for så grov chi­ka­ne, mens det stort set al­drig på­ta­les hos mænd,’ for­kla­rer de­sig­ne­ren.

Hvis Mai Man­ni­che og JewlsCph ik­ke til­slut­ter sig re­gel­sæt­tet, vil hun for frem­ti­den ik­ke kun­ne væ­re del af Co­pen­ha­gen Fas­hion We­eks of­fi­ci­el­le pro­gram.

’ Jeg vil ik­ke væ­re med til at gø­re slan­ke kvin­der sy­ge,’ si­ger smyk­ke­de­sig­ne­ren Mai Man­ni­che, der kal­der mo­de­bran­chens nye reg­ler for ’ van­vit­ti­ge’. Det var den me­get tyn­de mo­del på mo­de­ma­ga­si­net Covers forside, der sat­te gang i de­bat­ten.

Fo­to: Sop­hia Juli­a­ne Ly­dolph

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.