Mo­de­boss: Hun læ­ser det helt for­kert

BT - - NYHEDER -

Eva Kru­se, der er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Da­nish Fas­hion In­sti­tu­te ( Da­fi), stil­ler sig ufor­stå­en­de over­for Mai Man­ni­ches kri­tik af mo­de­bran­chens nye re­gel­sæt. » Jeg er slet ik­ke enig med Mai. Jeg sy­nes, hun læ­ser det helt for­kert. Det her er på in­gen må­de en hetz mod slan­ke men­ne­sker. Men vi ved, at mo­del­ler, der le­ver af de­res krop og ud­se­en­de, er en sær­lig ud­sat grup­pe, som vi som bran­che ger­ne vil ta­ge hånd om. Det kom­mer ik­ke til at be­ty­de, at der ik­ke læn­ge­re er slan­ke mo­del­ler, men ba­re at der ik­ke er no­gen, der er for tyn­de til at op­fyl­de vo­res øn­ske om et sundt kro­p­si­de­al, « si­ger Eva Kru­se.

Ind­til nu har hun ude­luk­ken­de få­et po­si­ti­ve til­ken­de­gi­vel­ser på det nye eti­ske char­ter, som al­le mo­de­bran­chens med­lem­mer skal un­der­skri­ve for at få lov til at del­ta­ge i det of­fi­ci­el­le pro­gram un­der Co­pen­ha­gen Fas­hion We­ek, der bli­ver af­holdt to gan­ge år­ligt.

Sna­re­re en be­skyt­tel­se

Hel­ler ik­ke Steen Andersen, ge­ne­ral­se­kre­tær i Lands­for­e­nin­gen for Spi­se­for­styr­rel­se og Selvska­de, kan for­stå, hvor­for Man­ni­che kal­der det nye til­tag for ’ en hek­sej­agt’.

» Det må hun ha­ve mis­for­stå­et. Det er jo net­op en be­skyt­tel­se af slan­ke, sun­de pi­ger, så de ik­ke bli­ver vur­de­ret til at væ­re sy­ge, « for­kla­rer han.

Steen Andersen er ge­ne­relt godt til­freds med de nye reg­ler, men...

» Jeg kun­ne godt øn­ske mig, at stør­rel­se 38 blev stan­dar­den i mo­de­bil­le­det i ste­det for stør­rel­se 34, så kvin­der kun­ne få et me­re re­a­li­stisk syn på, hvor­dan tø­jet vil ta­ge sig ud på dem. 95 pro­cent af kvin­der­ne ser jo ik­ke ud som mo­del­ler­ne - hvor­for skal vi så vi­se tø­jet på de fem pro­cent, der gør? «

DE FI­RE PUNK­TER

Mo­de­bran­chens Eti­ske Char­ter in­de­hol­der

Sund­hed­s­tjek.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.