Årets bed­ste bil­le­der

Bil­led­se­rie af pi­gen Ro­se, der blot blev fem år, er kå­ret som årets bed­ste pres­se­fo­to

BT - - NYHEDER -

ÅRETS PRES­SE­FO­TO

Et halvt hjer­te var alt, hvad pi­gen Ro­se hav­de, da hun blev født.

Fo­to­gra­fen Martin Lehmann fulg­te hen­de og hen­des for­æl­dres kamp gen­nem det kor­te liv. Fra det før­ste bil­le­de i au­gust 2008 af en nyfødt Ro­se til det sid­ste bil­le­de i 2014 af Ro­se, der lig­ger død i sin seng i hjem­met i Kø­ben­havn. Det sid­ste bil­le­de, Martin Lehmann tog af Ro­se, blev i går hædret med før­ste­præ­mi­en ved Årets Pres­se­fo­to.

Li­vets nys­ger­rig­hed

» Fo­to­gra­fi­et ud­strå­ler livs­glæ­de ik­ke dø­de­ns pe­s­si­mis­me, det her er li­vets nys­ger­rig­hed, der mø­der dø­den, og vi får præ­sen­te­ret en me­ning i no­get, der er så me­nings­løst som en 5- årig pi­ges død. Det er et bil­le­de, men­ne­sker i al­le al­dre vil kun­ne se på og for­stå, og det læ­rer os no­get om dø­den, som vi kan bru­ge. Der­for bli­ver det så livs­be­kræf­ten­de, « lød jury­ens mo­ti­va­tion blandt an­det.

For­u­den tit­len Årets Pres­se­fo­to vandt bil­le­det af Ro­se og­så 1. plads i ka­te­go­ri­en ’ Årets Repor­ta­ge Dan­mark’.

Hæ­der blev det og­så til for Ber­ling­s­ke Me­di­as fo­to­graf As­ger La­de­fo­ged. Han modt­og pri­sen for årets bed­ste uden­land­ske repor­ta­ge­se­rie for si­ne bil­le­der af flygt­nin­ge, der for­sø­ger at kom­me ind i Stor­bri­tan­ni­en, via den fran­ske hav­ne­by Ca­lais.

Ro­se blev fem år. Ro­se blev født med et halvt hjer­te. Li­vet var en ud­for­dring for Ro­se og hen­des fa­mi­lie, men i fle­re år var hun en liv­lig, glad pi­ge. En lil­le­sø­ster. En dat­ter. Et liv. At dø­den kom nu, over­ra­ske­de. Ro­ses for­æl­dre, Bir­git­te og Jacob, valg­te at ta­ge de­res dø­de dat­ter med hjem for dér at si­ge far­vel, i ste­det for at af­le­ve­re hen­de i et kø­le­rum. Sto­re­sø­ster La­ra åb­ner Ro­ses øjen­låg. Bir­git­te: » Jeg tænk­te på, om det vir­ke­de stø­de­n­de, ik­ke på bør­ne­ne, men på de an­dre voks­ne. « Men in­gen re­a­ge­re­de. Så be­slut­te­de jeg, at hun ba­re skul­le ha­ve lov til at gø­re det. » Se øj­ne­ne, « sag­de La­ra. Fo­to: Martin Lehmann/

Po­li­ti­ken

Cir­ka 2.500 il­le­ga­le im­mi­gran­ter be­fin­der sig i øje­blik­ket i den nord­fran­ske hav­ne­by Ca­lais. De er flyg­tet fra bor­ger­krig, fol­ke­mord og ek­stre­mis­me. Man­ge via en livs­far­lig tur over Mid­del­ha­vet.

Fo­to: As­ger La­de­fo­ged/ Scan­pix

Fle­re gan­ge om ugen dan­ner last­bi­ler fra he­le Eu­ro­pa kø på ind­falds­ve­je­ne til hav­nen i Ca­lais. For im­mi­gran­ter­ne er det fri­bil­let­ten til Eng­land. Det ene­ste, det kræ­ver, er at kom­me om bord - og und­gå at bli­ve op­da­get af chauf­før­en el­ler po­li­ti­et. Fo­to: As­ger La­de­fo­ged/ Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.