Der­for er flyst

BT - - NYHEDER - Char­lot­te Bo Qvist chqv@ bt. dk mkn@ bt. dk

OVERENSKOMST- SHOP­PING

Mads Kor­sa­ger Nielsen Pi­lo­ter­ne i Norwe­gi­an strej­ker, og det an­går kun dem, hvis fly er ble­vet af­lyst. Men så sim­pelt er det he­le må­ske slet ik­ke. Det kan i te­o­ri­en ram­me dig selv li­ge i nak­ken.

En lig­nen­de kamp kan hur­tigt bli­ve til vir­ke­lig­hed for den helt al­min­de­li­ge dan­ske løn­mod­ta­ger, der hver dag står op og pas­ser sit ar­bej­de, ly­der den dy­stre ad­var­sel fra fle­re eks­per­ter.

Norwe­gi­an- strej­ken kan vi­se sig at væ­re en ge­ne­ral­prø­ve på, hvad der se­ne­re kom­mer til at ske i fle­re an­dre bran­cher. Ker­nen i kon­flik­ten er et kre­a­tivt kunst­greb fra sel­ska­bets le­del­se, der skal gø­re det mu­ligt at an­sæt­te folk på for­skel­li­ge overenskom­ster.

Kort sagt hand­ler det he­le om de tryg­ge hjem­li­ge løn- og ar­bejds­for­hold, der er un­der pres fra ud­lan­det.

» Man kan godt fo­re­stil­le sig, at lig­nen­de bran­cher og­så kom­mer un­der pres. Det for­ud­sæt­ter selv­føl­ge­lig, at man kan hen­te folk i ud­lan­det, der kan gå ind og er­stat­te de dan­ske løn­mod­ta­ge­re, « si­ger Jør­gen Stam­hus, lek­tor på cen­ter for ar­bejds­mar­keds­forsk­ning på Aal­borg Uni­ver­si­tet.

Del og hersk

Stri­dens ker­ne i Norwe­gi­an- kon­flik­ten hand­ler om dat­ter­sel­ska­ber i ud­lan­det. Stærkt for­enk­let øn­sker det nor­ske fly­sel­skab at an­sæt­te pi­lo­ter­ne i de uden­land­ske dat­ter­sel­ska­ber un­der for­skel­li­ge overenskom­ster. På den må­de gæl­der de gam­le af­ta­ler plud­se­lig ik­ke læn­ge­re, og der skal for­hand­les løn på ny.

Det har få­et Norwe­gi­ans pi­lo­ter til at fryg­te, at de går ned i løn og får for­rin­get fle­re an­dre for­hold. Der­for for­lan­ger de at få en overenskomst­mæs­sig til­knyt­ning til mo­der­sel­ska­bet i Nor­ge. Det er de for­hand­lin­ger, der træk­ker ud.

Hos løn­mod­ta­ger­nes pa­raply­for­bund i Dan­mark, LO, hol­der man øje med ud­vik­lin­gen og sel­ska­ber­nes kre­a­ti­ve på­fund, der for ny­lig og­så fik ka­bi­ne­per­so­na­let i SAS til at strej­ke.

» Kan jeg for­ud­se bran­cher, der ik­ke kan bli­ve ramt af ’ so­ci­al dum­ping’. Nej egent­lig ik­ke, tænk på al­le ek­semp­ler­ne fra trans­port­bran­chen, ren­gø­rings­bran­chen og gart­ne­ri- bran­chen. Der er – desvær­re – virk­som­he­der, der for­sø­ger at un­der­by­de in­den­for al­le bran­cher, « si­ger LO- næst­for­mand Lizet­te Ris­gaard.

Hun me­ner, at det i sid­ste en­de er op til po­li­ti­ker­ne at ta­ge stil­ling til, hvad vi som sam­fund vil fin­de os i. Sam­ti­dig skal me­nig­mand hu­ske at tæn­ke sig om, før man fal­der for sl­ag­til­bud­de­ne.

» I dag er det dem, i mor­gen er det dig. Hvad vil man som for­bru­ger væ­re med til? Lad nu væ­re med at tro, at man kan fly­ve til London for 149 kr. Al­le vil ger­ne ha­ve en løn, de kan le­ve af og or­dent­li­ge for­hold, « si­ger Lizet­te Ris­gaard.

Ar­bejds­mar­keds­for­sker Flem­m­ing Ib­sen op­for­drer til at slå koldt vand i blo­det.

» Umid­del­bart er det kun bran­cher, hvor man kon­kur­re­rer på pris og om­kost­nin­ger, der er i fa­re for at bli­ve ramt. Jeg me­ner ik­ke, at Dan­mark som så­dan er un­der an­greb, men he­le trans­por­t­om­rå­det er i hvert fald hårdt ramt, « si­ger pro­fes­soren fra Aal­borg Uni­ver­si­tet.

Beg­ge for­ske­re for­kla­rer, at de fle­ste dan­ske virk­som­he­der har væ­ret go­de til at kon­kur­re­re på an­det end den la­ve­ste pris, som er med til at ska­be kon­flik­ter som den­ne. Men der er sta­dig fag, hvor ri­si­ko­en er til ste­de.

LØR­DAG 7. MARTS 2015

Norwe­gi­ans pi­lo­ter strej­ker, blandt an­det for­di mo­der­sel­ska­bet vil an­sæt­te dem i nye dat­ter­sel­ska­ber og på den må­de lav

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.