NORWE­GI­AN- KON­FLIK­TEN

BT - - NYHEDER - Ve nye lø­naf­ta­ler. Fo­to: Reu­ters Fo­to: Erik Ref­ner

720 Norwe­gi­an- pi­lo­ter fra Nor­ge, Sve­ri­ge og Dan­mark strej­ker. Pi­lo­ter­ne er an­sat af Norwe­gi­ans dat­ter­sel­skab, Norwe­gi­an Air Norway . Kon­fl ik­tens par­ter er pi­lo­ter­ne og Norwe­gi­an. Pi­lo­ter­ne er med­lem­mer af Norwe­gi­an Pi­lot Uni­on ( NPU) og de­ri­gen­nem re­præ­sen­te­ret af fag­for­e­nin­gen Pa­rat. Norwe­gi­an er re­præ­sen­te­ret af ar­bejds­gi­ver­for­e­nin­gen NHO Luft fart. Stri­dens æb­le er overenskom­ster­ne. Pi­lo­ter­ne vil ha­ve en overenskomst med Norwe­gi­an Air Shutt­le ( mo­der­sel­ska­bet), mens Norwe­gi­an vil fl yt­te dem til tre na­tio­na­le dat­ter­sel­ska­ber for pi­lo­ter­ne i hhv. Dan­mark, Sve­ri­ge og Nor­ge. Pi­lo­ter­ne vil ha­ve aft aler, der sik­rer ens­ar­te­de overenskom­ster for al­le skan­di­na­vi­ske pi­lo­ter. Norwe­gi­an vil ha­ve pi­lo­ter­ne til at gå med på vil­kår, som er me­re sam­men­lig­ne­li­ge med eu­ro­pæ­i­ske lan­de uden for Skan­di­navi­en. Der er meldt om om­fat­ten­de sym­pa­ti­strej­ker. Bl. a. 3F og Ser­vi­ce­for­bun­det har væ­ret ude med sym­pa­ti­til­ken­de­gi­vel­ser. Fly­afl ys­nin­ger­ne er eska­le­ret. 44 dan­ske Norwe­gi­an- fl y blev afl yst tors­dag, næ­sten al­le skan­di­na­vi­ske in­den­rigs­fl yv­nin­ger var afl yst fre­dag. Norwe­gi­an mel­der, at 35.000 pas­sa­ge­rer be­rø­res.

Norwe­gi­an- kon­flik­ten kan hur­tigt kom­me til at hand­le om an­det og me­re end ba­re af­ly­ste fly.

læn­ge man ik­ke bru­ger det til at smadre det hjem­li­ge ar­bejds­mar­ked. Vi har set ek­semp­ler på me­d­ar­bej­de­re, der er ble­vet hen­tet til Dan­mark med vil­kår, der er rin­ge­re, end vi nor­malt vil ac­cep­te­re. Men det er ik­ke no­get, der er så ud­bredt, at det gør no­get, så det er ik­ke en kon­fl ikt, vi fryg­ter in­den for en over­sku­e­lig frem­tid. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.