Sagsø­ger be­tjent

BT - - NYHEDER - Thomas Nør­gaard Andersen og Jas­mi­na Bli­chert Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­eau

USA

LØR­DAG 7. MARTS 2015

Fa­mi­li­en til den dræb­te Mi­cha­el Brown læg­ger an til et søgs­mål mod po­li­ti­man­den Dar­ren Wil­son, som skød og dræb­te den sor­te te­e­na­ger sid­ste år i Fer­gu­son .

Det for­tæl­ler fa­mi­li­ens ad­vo­kat til NBC News, eft er USAs justits­mi­ni­ste­ri­um ons­dag i en rap­port med­del­te, at mi­ni­ste­ri­et ik­ke vil rets­for­føl­ge be­tjen­ten.

Rets­sa­gen vil bli­ve an­lagt om ’ me­get kort tid’, si­ger ad­vo­kat Ant­ho­ny Gray på et pres­se­mø­de, og be­vis­ma­te­ri­a­let vil om­fat­te do­ku­men­ta­tion for, hvad der ’ me­re klart og me­re præ­cist’ ske­te den dag, Mi­cha­el Brown mi­ste­de li­vet.

Dar­ren Wil­son har tid­li­ge­re for­an en storjury for­talt, at han fryg­te­de for sit liv, da han 9. au­gust stod over for 18- åri­ge Mi­cha­el Brown i St. Lou­is- for­sta­den Fer­gu­son. Al­le­re­de i novem­ber 2014 be­slut­te­de jury­en, at der ik­ke kun­ne rej­ses til­ta­le mod den hvi­de po­li­ti­be­tjent. Den tolk­ning har USAs justits­mi­ni­ste­ri­um og­så valgt at age­re ud fra og har fri­kendt Wil­son i en rap­port.

» Der er in­gen be­vi­ser, som an­kla­ge­myn­dig­he­den kan bru­ge til at mod­be­vi­se Wil­sons er­klæ­re­de op­fat­tel­se af, at han fryg­te­de for sin sik­ker­hed, « ly­der det iføl­ge CNN fra mi­ni­ste­ri­et i rap­por­ten.

Mi­cha­el Browns for­æl­dre har af­vist at ta­le med pres­sen om de­res sags­an­læg, men fa­mi­li­ens ad­vo­kat for­tæl­ler, at justits­mi­ni­ste­ri­ets af­gø­rel­se var svær for fa­mi­li­en at hø­re.

» De ac­cep­te­rer sim­pelt­hen ik­ke den­ne te­o­ri om selv­for­svar, « ly­der det fra ad­vo­ka­ten.

I en er­klæ­ring, som blev off ent­lig­gjort eft er storjury­ens af­gø­rel­se, lød det fra Dar­ren Wil­sons ad­vo­ka­ter, at be­tjen­ten ’ gjor­de, hvad han var ud­dan­net til, og fulg­te loven’, da han skød og dræb­te Mi­cha­el Brown. En ob­duk­tions­rap­port har vist, at te­e­na­ge­ren blev skudt seks gan­ge - bå­de i ho­ve­d­et og i bry­stet.

Sa­gen har fl ere gan­ge med­ført sto­re pro­te­ster og kam­pe mel­lem po­li­ti­et og be­bo­er­ne i Fer­gu­son, hvor 68 pro­cent af ind­byg­ger­ne er sor­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.