STYR­TE­DE I SIT

Den 72- åri­ge su­per­stjer­ne Har­ri­son Ford over­le­ve­de mo­tor­stop

BT - - NYHE­DER - Pe­ter Schwarz- Ni­el­sen psch@ bt. dk

IN­DI­A­NA JO­NES

» Han hav­de blod i he­le ho­ve­d­et, « sag­de et vid­ne, der så den ver­den­skend­te sku­e­spil­ler Har­ri­son Ford styr­te ned på en gol­f­ba­ne i Los An­ge­les.

Tors­dag ef­ter­mid­dag, lo­kal tid, var den 72- åri­ge sku­e­spil­ler, der og­så er kendt som Han So­lo i Star Wars- fil­me­ne, ude at fly­ve i sit lil­le ve­te­ran­fly i Ve­ni­ce i Ca­li­for­ni­en.

Har­ri­son Ford er en er­fa­ren pi­lot, så da han kort ef­ter start op­da­ge­de, at mo­to­ren sat­te ud, re­a­ge­re­de han ved at sty­re fly­et til­ba­ge mod lan­dings­ba­nen. Men så langt kom han dog ik­ke. Han måt­te di­ri­ge­re fly­et ind på en gol­f­ba­ne ik­ke langt der­fra , hvor han und­gik hu­se og men­ne­sker og styr­te­de på græs­set. I et lyd­klip kan man hø­re Har­ri­son Fords stem­me li­ge in­den styr­tet:

» Mo­tor­stop. An­mo­der om øje­blik­ke­lig til­ba­ge­ven­ding, « ly­der det ro­ligt fra pi­lo­ten Ford.

Han fik til­la­del­sen, men det stod hur­tigt klart for film­stjer­nen, at det lil­le fly ik­ke kun­ne kla­re tu­ren til­ba­ge. Der­for be­slut­te­de han at lan­de fly­et på den nær­lig­gen­de gol­f­ba­ne.

Fle­re iagt­ta­ge­re si­ger, at styr­tet var li­ge ef­ter bo­gen. Blandt an­dre Paul Mit­ton, der har la­vet en do­ku­men­tar­film om Fords kær­lig­hed til flyv­ning. Han sag­de blandt an­det til den ame­ri­kan­ske tv- sta­tion CNN:

» Han over­le­ve­de den­ne nød­lan­ding, for­di han er en dyg­tig pi­lot. Ba­re se på nedstyrt­nings­ste­det. Du kan se, at der er træ­er ik­ke langt bag fly­et. Hav­de fly­et ramt dem, kun­ne det væ­re dre­jet rundt, han kun­ne væ­ret ble­vet smidt ud og væ­re endt på ho­ve­d­et. Og det vil­le ha­ve væ­ret slemt. «

I lø­bet af fre­da­gen kom Har­ri­son Fords søn med en mel­ding om fa­de­rens til­stand.

’ Far er o. k.’

’ Er på ho­spi­ta­let. Far er o. k. Med­ta­get, men o. k.,’ skrev søn­nen Ben Ford på Twit­ter. Læ­ger­ne for­ven­ter des­u­den, at han kom­mer sig helt over styr­tet.

Det er ik­ke før­ste gang, at Har­ri­son Ford er ude for uheld i luf­ten. Han har flø­jet si­den 1960er­ne, og var i 1999 in­vol­ve­ret i et he­li­kop­ter­styrt. Den­gang var det dog en for­sin­ket re­ak­tion fra sku­e­spil­le­ren, der re­sul­te­re­de i styr­tet. Men den­ne gang hav­de Har­ri­son Ford styr på si­tu­a­tio­nen.

Luft­fart­s­eks­pert Ri­ck Da­ke si­ger til ma­ga­si­net Pe­op­le, at et mo­tor­stop i så­dan et ve­te­ran­fly nemt kun­ne ha­ve få­et fa­ta­le kon­se­kven­ser for min­dre er­far­ne pi­lo­ter. Un­der An­den Ver­denskrig styr­te­de pi­lo­ter nem­lig of­te med den ty­pe fly, for­di de har en ten­dens til at vip­pe, når mo­to­ren svig­ter.

LØR­DAG 7. MARTS 2015

Brand­folk in­spi­ce­rer det nedstyr­te­de fly, hvor spe­ci­elt spid­sen fik en hård med­fart. Fo­to: AFP

Har­ri­son Ford er ind­lagt ef­ter den hår­de med­fart. » Er på ho­spi­ta­let. Far er ok. Med­ta­get, men ok!, « skrev søn­nen Ben Ford på Twit­ter. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.