Vin­der næg­te­de at ta­ge imod sej­ren

BT - - NYHEDER - Esben Dra­ch­mann es­ra@ bt. dk

Tors­dag af­ten skul­le Tys­kland fin­de en vin­der­sang til at sen­de til Det In­ter­na­tio­na­le Me­lo­di Grand Prix i Østrig til maj. Al­le tro­e­de, at den po­pu­læ­re An­dreas Küm­mert med san­gen ’ Heart of Sto­ne’ var de­res bud.

Küm­mert blev stemt he­le vej­en i fi­na­len, som han vandt mod den un­ge, ukend­te sang­lær­ke Ann Sop­hie og num­me­ret ’ Bla­ck Smo­ke’. Vær­ten Bar­ba­ra Schö­ne­ber­ger ud­råb­te ham som vin­der og spør­ger ham, om han er klar til at syn­ge sin sang for pu­bli­kum igen.

Men det vil­le den po­pu­læ­re tid­li­ge­re ty­ske ’ The Voi­ce’vin­der ik­ke - han vil­le slet ik­ke ha­ve sej­ren.

» Jeg er over­væl­det af jer al­le - af Tys­kland, for­di I kan li­de min mu­sik, for­di I har støt­tet mig, si­ger Küm­mert og hol­der en pau­se, hvor­ef­ter han over­ra­sker al­le med si­ne næ­ste, kryp­ti­ske ord.

» Li­ge nu er jeg ik­ke i en si­tu­a­tion, hvor jeg kan ac­cep­te­re det­te valg, der­for gi­ver jeg min ti­tel til Ann Sop­hie, « slut­ter den ty­ske vin­der for­sig­tigt. Pu­bli­kum bå­de jub­ler og buh’er ad ud­ta­lel­sen, imens vær­ten for­sø­ger at ra­ge ka­stanjer­ne ud af il­den og be­kræf­te de over­ra­sken­de ord.

Grand­prix- vin­de­ren i Tys­kland gav sej­ren vi­de­re til kon­kur­ren­cens num­mer to som så skal re­præ­sen­te­re Tys­kland i Wi­en. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.