Kul­tur McCart­ney til

BT - - KULTUR - Jan Erik­sen jae@ bt. dk Roskil­de Festi­val. Fo­to: Tor­ben Christensen Smuk­fest. Fot

FESTI­VAL

Roskil­de Festi­va­lens book­ning af sel­ve­ste Paul McCart­ney er lidt af en mu­si­kalsk up­percut i kam­pen om de dan­ske festi­val­del­ta­ge­re.

Der­med fort­sæt­ter Roskil­de linj­en fra de tre for­ud­gå­en­de år, hvor Bru­ce Springs­te­en, Me­tal­li­ca og The Rol­ling Sto­nes har væ­ret ho­ved­nav­ne, og til­truk­ket et nyt, æl­dre pu­bli­kum til festi­va­len. Godt hjul­pet på vej af per­fekt dansk som­mer­vejr.

72- åri­ge McCart­ney er net­op nu på vej ud på sin ’ Out The­re’ tur­né og spil­ler i Roskil­de søn­dag den 4. juli.

Det of­fent­lig­gjor­de festi­va­len i går.

Den gam­le be­at­le er et so­lidt mod­træk til især den nye Oden­se­festi­val Tin­der­box, der fin­der sted we­e­ken­den in­den Roskil­de. Hidtil er den yn­gre stjer­ne, Rob­bie Wil­li­ams, ho­ved­nav­net i Tryl­lesko­ven i Oden­se.

Sir Paul selv glæ­der sig til at op­le­ve den or­an­ge stem­ning søn­dag af­ten den 4. juli.

Glæ­der sig

» Vi har ik­ke spil­let på en eu­ro­pæ­isk festi­val i fem år, så vi glæ­der os til at ta­ge vo­res show med til en festi­val så stor som Roskil­de til som­mer. Jeg har hørt, at festi­va­len har en helt fan­ta­stisk stem­ning, så vi glæ­der os til selv at mær­ke den. Det er ved at væ­re læn­ge si­den, vi sidst har væ­ret i Dan­mark, så I kan godt be­gyn­de at gø­re jer klar til at ro­cke, « si­ger McCart­ney i en ud­ta­lel­se.

Iføl­ge en kil­de i den dan­ske festi­val­bran­che er book­nin­gen af Paul McCart­ney bå­de for­holds­vis for­ud­si­ge­lig og me­get glæ­de­lig.

Skul­le top­pe Sto­nes

» Da det me­get tid­ligt vi­ste sig, at tur­néak­tu­el­le AC/ DC og U2 ik­ke var re­le­van­te i Roskil­de - AC/ DC op­træ­der KUN på de­res egen sce­ne, og U2 har et fast kon­cept for de­res 2015- tur­né, som ik­ke kan om­sæt­tes til festi­va­ler, har der re­elt kun væ­ret ét navn, der kun­ne top­pe Sto­nes. Og det er McCart­ney. Det er godt gå­et af Roskil­de og vig­tigt for dem, så hård som kon­kur­ren­cen er i år, « si­ger kil­den til BT.

McCart­ney har i åre­vis haft en sær­lig for­bin­del­se til Dan­mark. Hans per­son­li­ge se­kre­tær gen­nem 12 år i 70er­ne og 80er­ne var dansk. For dem, der var der, står hans co­me­ba­ck­kon­cert i Par­ken 2003 som et magisk øje­blik. Det go­de for­hold til Dan­mark køl­ne­des dog ken­de­ligt, da Sir Paul valg­te at af­ly­se kon­cer­ter­ne i Hor­sens i ju­ni og juli 2013, da en plan­lagt ek­stra­kon­cert kun solg­te gan­ske få bil­let­ter.

Som­me­rens ene­ste kon­cert

Kon­tak­ten mel­lem Roskil­de Festi­va­len og McCart­ney blev iføl­ge festi­val­chef Anders Wa­hren skabt i novem­ber.

» Der har væ­ret en del prak­tik, der skul­le lø­ses, som mest hand­ler om, at McCart­ney kun gi­ver den­ne ene festi­val­kon­cert i som­mer. Det vil si­ge, at han skal op­træ­de med et an­det set- up, men det har vi få­et løst, « si­ger Anders Wa­hren til BT. Bl. a. Ri­han­na, Bru­ce Springs­te­en og Keith Ri­chards har i di­ver­se so­ci­a­le me­di­er og in­ter­net­fora ud­trykt, at den or­an­ge sce­ne var en stor op­le­vel­se.

» Jeg tror, Roskil­de Festi­va­len er kendt som en vels­murt ma­ski­ne. Vo­res pu­bli­kum er kendt for at gi­ve igen. Jeg hå­ber, at vi er kendt blandt mu­si­ke­re og bran­che­folk for stem­nin­gen. Det er helt klart mit ind­tryk ef­ter vo­res for­hand­lin­ger med McCart­neys folk. Det er jo hans ene­ste festi­val på tur­néen, « si­ger Wa­hren. Sæt­lis­te på næ­sten 40 num­re » Paul McCart­ney har net­op tur­ne­ret i USA og Sy­da­me­ri­ka, hvor sæt­lis­ten hver gang har sne­get sig op på næ­sten 40 num­re fra he­le kar­ri­e­ren. De ame­ri­kan­ske an­mel­de­re har skre­vet om et ’ hit­pak­ket ma­rat­hon- extra­va­gan­za’ og en ’ tre ti­mers tri­umf’. Så vi af­sæt­ter al den tid på Or­an­ge Sce­ne, som han over­ho­ve­det får brug for. Og vi ser selv frem til en kon­cert, der bli­ver mindst li­ge så rø­ren­de, som den bli­ver me­dri­ven­de. «

Roskil­de- che­fen øn­sker ik­ke at sæt­te et be­løb på McCart­ney, men det er in­gen hem­me­lig­hed, at festi­va­lens sam­le­de bud­get ud­gør om­kring 50 mio. kr. Her­af ud­gør McCart­neys ho­norar mindst halv­de­len, vur­de­rer to bran­chekil­der over­for BT.

Roskil­de Festi­va­len kon­kur­re­rer især med Tin­der­box, Nort­hSi­de i Aar­hus og Smuk­fest i Skan­der­borg. Der er ind­til vi­de­re meldt næ­sten ud­solgt til Smuk­fest i Skan­der­borg.

Om book­nin­gen af McCart­ney si­ger den di­rek­te kon­kur­rent Tin­der­box’ tal­mand Ole Drey­er:

» Stort til­lyk­ke med den flot­te til­fø­jel­se til pro­gram­met. Det er jo et af de helt sto­re nav­ne, en klas­si­ker, dog ik­ke en ar­tist vi har for­søgt at boo­ke. «

Tin­der­box, 26. - 28. ju­ni Kunst­ne­re: Rob­bie Wil­li­ams, Pro­di­gy, D- A- D, The Gas­light Ant­hem, Mø, Ma­rie Key, El­lie Goul­ding, Emily Sandé, Bla­ck Re­bel Mo­tor­cyc­le Club

Tin­der­box mang­ler sta­dig et el­ler to stær­ke mo­der­ne nav­ne. De har en cool pa­let af C- nav­ne og dan­ske nav­ne, selv­om bå­de Sandé og Goul­ding er gen­brug fra Nort­hSi­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.