’’

BT - - KULTUR -

Roskil­de Festi­va­len hy­rer man­den, der - som Bru­ce Springs­te­en en­gang sag­de - skab­te fæ­no­me­net ro­ck­kon­cert. I sel­skab med de tre an­dre fra Li­ver­pool, selv­føl­ge­lig. DET BLI­VER AL­LE­RE­DE dis­ku­te­ret heft igt på Fa­ce­book, om leg­en­den på Ca­no­py- sce­nen er en ge­vinst el­ler fal­lit for Roskil­de Festi­va­len, pro­fi lmæs­sigt. Gå­se­hud­s­frem­kal­den­de myto­lo­gisk - el­ler det en­de­li­ge be­vis på Roskil­de Festi­va­lens sta­tus som en slags mu­si­kalsk svar på Sar­gas­so- ha­vet, hvor al­le for­li­ste ski­be sam­les. Jeg har væ­ret hardco­re Be­at­les- fan si­den 1972 og smat- fan i sam­men­lagt 20 år. Gæt selv, hvor jeg vil be­fi nde mig søn­dag aft en den 4. juli - og skrå­le med på ’ na- na- na’ i det kvar­ter, ’ Hey Ju­de’ ple­jer at va­re. MEN DET BLI­VER med bå­de håb og no­gen skep­sis. Håb om en spi­ri­tu­el for­løs­ning som un­der Springs­te­ens vil­de tour de for­ce i 2012. Skep­sis, ba­se­ret på to kon­cer­top­le­vel­ser med Mac­ca og hans band i hhv. Par­ken, 2003, og Hor­sens, 2004, og dvd’er med li­ve- op­ta­gel­ser. McCart­ney har spil­let med det sam­me hold de sid­ste 13 år - bl. a. den fan­ta­sti­ske trom­mesla­ger Abe La­bo­ri­el Jr. Sir Paul spil­ler de sam­me num­re, hvoraf fl ere med for­del kun­ne ud­skift es med ( an­dre) Be­at­les- num­re. Spe­ci­elt li­ve­op­ta­gel­sen ’ Good Eve­ning New York Ci­ty’ vi­ser en no­get sta­tisk McCart­ney. MEN DET BLI­VER utvivl­s­omt stort for al­le, der op­le­ver myten for før­ste gang. Præ­cis som de gam­le kon­kur­ren­ter i Sto­nes sid­ste år. Jeg hå­ber, at Mac­ca går til den med sam­me kam­pi­ver, som da han spil­le­de på Gla­ston­bury i Eng­land i 2010. SET MED DE ob­jek­ti­ve bril­ler er Paul McCart­ney på Roskil­de Festi­va­len en sejr. For at bru­ge et bil­le­de fra fod­bol­dens ver­den: Det kan sam­men­lig­nes med kam­pen un­der VM 1998, hvor Dan­mark vandt 4- 1 over Ni­ge­ria. Dan­mark var for­an 2- 0 og fa­vo­rit­ter­ne Ni­ge­ria pres­se­de hårdt for en re­du­ce­ring. Plud­se­lig spil­le­de Mi­cha­el Laud­rup Eb­be Sand fri med en afl eve­ring, der kom ud af det sto­re gud­dom­me­li­ge in­tet. 3- 0. Og så var det af­gjort.

Det bli­ver al­le­re­de dis­ku­te­ret heft igt på Fa­ce­book, om leg­en­den på Ca­no­py- sce­nen er en ge­vinst el­ler fal­lit for Roskil­de Festi­va­len, pro­fi lmæs­sigt

SIR PAUL KAN - og det var KAN - bli­ve Roskil­de Festi­va­lens svar på dén afl eve­ring. For­stå­et så­dan, at det nu vir­ker gi­vet, at Roskil­de mel­der ud­solgt in­den som­mer. I det dan­ske festi­val­land­skab er det vist el­lers kun Smuk­fest, Jel­ling og Tivoli, der på for­hånd kan reg­ne med ud­solgt. Jeg skri­ver ud­tryk­ke­ligt KAN. For man­ge ting kan end­nu nå at æn­dre sig de næ­ste tre må­ne­der. Først og frem­mest, hvad den ti­m­ings- og pro­fi lmæs­sigt di­rek­te kon­kur­rent Tin­der­box har i po­sen af even­tu­el­le sto­re nav­ne. Der er over­ra­sken­de for mig end­nu ik­ke ud­solgt til Rob­bie Wil­li­ams’ en­kelt­dags­bil­let­ter. JEG KAN OVER­HO­VE­DET ik­ke bli­ve for­ar­get over end­nu et koryfæ i Roskil­de. Hel­le­re det end at festi­va­len eft er nog­le års pau­se igen sti­ger på den så­kald­te EDM- bøl­ge, som bå­de fyl­der i Skan­der­borg og kom­mer til at gø­re det i Oden­se i sit eget telt. EDM be­ty­der Electro­nic Dan­ce Mu­sic. Al respekt for det. Men hvis val­get står mel­lem disko- dasko og år­gangs­ro­ck for at fyl­de de dan­ske festi­va­ler, så fo­re­træk­ker jeg en tur ned ad Pen­ny La­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.