For­bru­ger­ne læg­ger sti­len

BT - - VOLLERSLEV OG VINEN - 2012 Pi­not Noir Saint Clair, Fa­mily Esta­te, Mar­l­bor­ough, New Ze­aland. 2012 Di­rectors’ Cut

DOWN UN­DER

Tim Vol­ler­s­lev Vi­ne­ne fra New Ze­aland er ge­ne­relt lidt me­re køli­ge og ele­gan­te end vi­ne­ne fra Au­stra­li­en, hvor sti­len tid­li­ge­re oft e var kraft ige, fad­lag­re­de og sol­ri­ge vi­ne med et højt al­ko­ho­lind­hold.

Men vin­pro­du­cen­ter­ne i så­vel New Ze­aland som Au­stra­li­en har læst for­bru­ger­nes øn­sker om let­te­re og me­re frugt­præ­ge­de, ele­gan­te vi­ne, der pas­ser bed­re til den nye, let­te madstil, som har vun­det ind­pas i al­ver­dens hjem.

Det vil si­ge me­re fi sk, me­re fj er­kræ og i det he­le ta­get let­te­re kød­ret­ter.

Det be­ty­der dog ik­ke, at pro­du­cen­ter­ne i de to lan­de har glemt de kraft ige­re vi­ne – på f. eks. shiraz- dru­en – til kraft ige­re ret­ter som vin­te­r­ens sim­remad og som­me­rens gril­l­bøff er.

I det he­le ta­get er pro­du­cen­ter­ne downun­der me­get be­vid­ste om nye øn­sker fra for­bru­ger­ne, og de er hur­ti­ge til at til­pas­se de­res vi­ne den nye trend - som alt­så nu er let­te­re vi­ne. Mer­lot, Har­dy’s Crest, South Ea­stern Au­stra­lia. Kom­men­tar: Dej­lig, me­di­um fyl­dig rød­vin, god, saf­tig, let kry­dret smag af mør­ke bær, sor­te blom­mer, kryd­de­ri­er, pe­ber og har­monisk va­nil­je­toast. Su­per­godt til­bud. Vel­eg­net til: Ser­ve­res v. 16 gr. til bur­ger, pas­ta med kødsau­ce el­ler pizza. Pris: Kr. 79,95. Til­bud uge 10+ 11 pr. fl. kr. 39. For­hand­ler: Su­perbrugs­en tlf. 4386 4386. www. coop. dk

Vel­eg­net til: Pris: For­hand­ler:

Vel­eg­net til:

Tim Vol­ler­s­lev

er drik­ke­va­re- rå­d­gi­ver og chief­som­me­li­er . Jury- med­lem i 20 år ved al­le eu­ro­pa– og ver­dens­mester­ska­ber for som­me­li­ers/ vintje­ne­re.

Vel­eg­net til:

www. vol­ler­s­lev. dk

Vin­nyhe­der:

www. bt. dk/ ma­dog­vin

Saf­tig og me­di­um let rød­vin, læk­ker, frisk smag af mør­ke kir­se­bær, sko­v­jord­bær, blom­mer, kryd­derur­ter og et strejf va­nil­je.

Ser­ve­res v. 16 gr. til hyg­ge uden mad, stegt fisk, let­te ret­ter af f. eks. fjer­kræ.

Be­ha­ge­ligt tør, aro­ma­tisk, me­di­um fyl­dig hvid­vin, lang, læk­ker frisk smag af li­me­frugt, mod­ne fer­sk­ner, stik­kel­s­bær, pæ­re, lit­che­frugt og ur­ter.

Kr. 189,95. Til­bud ved 12 fl. uge 10+ 11 pr. fl. kr. 109,95.

Be­ha­ge­ligt tør, me­di­um let hvid­vin med læk­ker, frisk, frugt­præ­get og sprød smag af ci­trus, stik­kel­s­bær, nekta­ri­ner og ur­ter.

Ser­ve­res v. 9 gr. til frisk ost, me­di­um kraf­ti­ge ret­ter af stegt fisk, skal­dyr, el­ler kyl­ling. Kr. 59,56.

Re­ma 1000. www. re­ma1000. dk

Saf­tig og kraf­tig rød­vin, god tan­nin i lang, tæt smag af mør­ke bær, kryd­der­ri­er, pe­ber, mok­ka, mørk cho­ko­la­de, rø­get toast og ege­træsva­nil­je.

Luf­tes en halv ti­me og ser­ve­res v. 18 gr. til kraf­ti­ge, ret­ter af stegt el­ler gril­let ok­se­kød.

Kr. 199.

Vi­nens Ver­den tlf. 6614 4448.

Su­perBest/ Go­biVin tlf. 3613 0077. www. go­bivin. dk

Me­di­um fyl­dig rød­vin med flot, har­monisk, saf­tig smag af sol­bær, sor­te blom­mer, kryd­de­ri­er, grøn­ne ur­ter og ege­træ.

Ser­ve­res v. 18 gr. til pas­ta med kødsau­ce el­ler me­di­um kraf­ti­ge ret­ter.

Kr. 99,95. Til­bud uge 10+ 11 pr. fl. kr. 69,95.

Eu­roS­par/ Su­perGros tlf. 7233 1500. www. spar. dk

Vin­pro­du­cen­ter­ne i Au­stra­li­en, New Ze­aland og her We­i­nan­bau i Tas­ma­ni­en er me­get be­vid­ste om for­bru­ger­nes øn­sker. Fo­to: Iris

Kr. 119,75. Til­bud uge 10+ 11 pr. fl. kr. 99,75.

Bi­chel Vi­ne tlf. 8622 9400. www. bi­chel. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.