Vor mand i Bruxelles

BT - - NAVNE -

70 I MOR­GEN

» Med­lem af det diplo­ma­ti­ske kor­ps, det bli­ver han al­drig. Og det er kor­p­set – og sik­kert og­så Fred­dy Blak – gla­de for « .

Så­le­des er det ble­vet sagt af en am­bas­sa­de­an­sat i Anka­ra om naksovdren­gen, der gik ud af sko­len i 2. mel­lem, for­di der ik­ke var plads til bå­de ham og en­gels­klæ­re­ren. Han kom i læ­re på skibsværft et og solg­te si­den kon­to­rar­tik­ler. Beg­ge ste­der var han me­get ak­tiv i fag­for­e­nin­gen, og han fi k da og­så job i tre år i det lo­ka­le HK, hvor­eft er han blev an­sat i HK- For­bun­det i Kø­ben­havn.

Så fulg­te 15 år i Eu­ro­pa- Par­la­men­tet, hvor hans fan­de­ni­vold­ske ar­bejds­me­to­der gav ham bå­de ven­ner og fj en­der. Han var ik­ke ban­ge for at be­skyl­de em­beds­mæn­de­ne for ik­ke at pas­se de­res ar­bej­de, el­ler at ta­le om svin­del med EU- mid­ler.

Som næst­for­mand i Eu­ro­pa- Par- la­men­tets Bud­get­kon­tro­l­ud­valg har han sat grå hår i ho­ve­d­et på man­ge em­beds­mænd, ik­ke mindst i Eu­ro­pa- Kom­mis­sio­nen, og hos mi­ni­stre og am­bas­sa­dø­rer i øv­rigt.

Eft er 15 år med Eu­ro­pa som ar­bejds­plads kom han hjem til kom­mu­nal­po­li­tik i fem år, og i dag sid­der han i Re­gions­rå­det i Re­gion Sjæl­land for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, som han el­lers hav­de brudt med, for­di han men­te, at de ik­ke hav­de over­holdt spil­le­reg­ler­ne i for­bin­del­se med hans op­stil­ling til by­rå­det i Næst­ved, da hans tid i Eu­ro­pa- Par­la­men­tet var ved at slut­te.

Ud­over det po­li­ti­ske ar­bej­de har han gang i man­ge an­dre små og sto­re pro­jek­ter, hvoraf whi­sky er et af de stør­ste. Ik­ke for­di han drik­ker det, det gør han nem­lig ik­ke på grund af en gigtsyg­dom, men for­di han sæl­ger de gyld­ne drå­ber i sit lil­le fi rma, Blak Tra­ding, og der smut­ter og­så en fl aske po­rtvin med en gang imel­lem. Selv­om Blak ik­ke læn­ge­re gi­ver den gas i EU, un­der­hol­der han fort­sat i Bruxelles og Stras­bourg som gu­i­de. Og selv­om whi­sky er hans sto­re pas­sion, kan hans føl­ge­s­ven­de for­ment­lig se frem til mou­les et fri­tes, ledsa­get af et par vel­voks­ne tra­pi­ster og nog­le sve­di­ge hi­sto­ri­er fra det fi­ne­re diplo­ma­ti.

Ar­kiv­fo­to: Pe­ter Clau­sen

Whi­sky er en pas­sion for ham og han hol­der fored­rag om em­net, li­ge­som han af og til ta­ger med på EUrej­sers tu­re til Bruxelles og Stras­bourg som EU- gu­i­de.

Hans drøm er en tur på den gam­le Rou­te 66 i USA, dog ik­ke på mo­tor­cy­kel. Det kan ryg­gen ik­ke hol­de til. Den har væ­ret med til al­le hans fød­sels­da­ge og er ik­ke ble­vet skå­net.

Da­gen fejres på Café de Pa­ris i Næst­ved 9. marts kl. 13- 16.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.