Falsk fa­mi­liei­dyl

BT - - TV - KO­ME­DI­ED­RA­MA

Ste­ve og Ka­te Jo­nes ( Demi Mo­o­re og David Du­chov­ny) er et til­sy­ne­la­den­de per­fekt æg­te­par, som fl yt­ter ind i et over­klas­se­kvar­ter sam­men med de­res to smuk­ke te­e­na­gebørn. Den suc­ces­ful­de fa­mi­lie har et pæ­ne­re hjem, fl ot­te­re ting og smar­te­re tøj end al­le an- dre i kvar­te­ret, og in­den læn­ge vil al­le ha­ve det, som Jo­nes- fa­mi­li­en har. Så snart har kvar­te­rets kvin­der købt sam­me dy­re lø­be­sko som Ka­te, kvar­te­rets mænd har købt sam­me gol­fk øl­le som Ste­ve, sko­lens dren­ge har få­et sam­me tren­dy mo­bil­te­le­fon som Mick, og sko­lens smar- te pi­ger duft er af den sam­me dy­re par­fu­me som Jenn. Det er der en grund til - det er nem­lig li­ge præ­cis me­nin­gen med Jo­nes- fa­mi­li­ens til­ste­de­væ­rel­se. For bag den alt for ker­nes­un­de fa­mi­lie gem­mer der sig en mørk sand­hed. Jo­nes- fa­mi­li­en i vir­ke­lig­he­den slet ik­ke er en fa­mi­lie – de er hem­me­li­ge me­d­ar­bej­de­re i en mar­ke­ting­virk­som­hed, og de ved præ­cis, hvor­dan de får al­le an­dre til at vil­le ha­ve det, de har. De ar­bej­der med

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: at lan­ce­re nye pro­duk­ter i sær­ligt ud­valg­te kvar­te­rer i USA. ( TV 2)

Ben Hol­lings­worth som Mick Jo­nes, Am­ber Heard som Jenn Jo­nes, Demi Mo­o­re som Ka­te Jo­nes og David Du­chov­ny som Ste­ve Jo­nes i det ame­ri­kan­ske ko­me­di­ed­ra­ma ” The Jo­ne­ses” fra 2009.

Fo­to: TV 2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.