IS­RA­EL FÅR KVIN­DE­LIG LE­DER

BT - - TV / RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 46 år si­den 1969:

LØVEN 22.07 - 22.08 Der lig­ger et ro­man­tisk slør over da­gen i dag. Det er en su­per god dag til at ta­ge kon­takt til en, som du ger­ne vil læ­re nær­me­re at ken­de. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:*** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Du har or­den i ting som sæd­van­ligt. Dog kan det hal­te lidt md hen­syn til dit fø­lel­ses­liv, som er rig­tig me­get i fo­kus i dag. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Må­nen dan­ner nog­le sær­de­les smuk­ke aspek­ter til Jupi­ter og Nep­tun, som sag­tens kan gø­re, at nog­le af di­ne drøm­me går i op­fyl­del­se i dag. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:**** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Jo me­re du er fo­ku­se­ret på no­get nyt, jo bed­re vil da­gen bli­ve for dig. Det vil ik­ke nyt­te no­get at hæn­ge fast i for­ti­den og dens mang­ler. Kær­lig­hed:* Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Uan­set hvor me­get kr­udt og ener­gi du bru­ger på en be­stemt op­ga­ve, så vil det ik­ke lyk­kes for dig at få hul igen­nem. Det vil gæl­de om at slip­pe. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:**** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Du kan se frem til en ar­bejd­s­om dag, hvor du sam­ti­dig vil kun­ne se din egen sto­re ind­sats. Du får et spæn­den­de til­bud i dit ar­bejds­liv. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:***** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Jo me­re du fo­ku­se­rer på frem­ti­den og dens nye mu­lig­he­der, jo bed­re vil di­ne tan­ker kun­ne for­bli­ve kre­a­ti­ve. Du øj­ner nye mu­lig­he­der. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** FISKENE 19.02 - 19.03 Du kan med ret­te tro det bed­ste om dig selv og di­ne ev­ner for nye mu­lig­he­der. Der er sær­lig fo­kus på for­bed­rin­ger i dit ar­bejds­liv. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:***

168). ( Svær 40). ( Mid­del 21). ( Nem

Gol­da Meïr væl­ges som den før­ste kvin­de­li­ge pre­mi­er­mi­ni­ster i Is­ra­el. Hen­des stør­ste ud­for­dring var Yom Kip­pur- kri­gen i ok­to­ber 1973. Meïrs re­ge­ring blev kri­ti­se­ret for mang­len­de le­derskab, og Gol­da Meïr trå­d­te til­ba­ge 11. april 1974. Gol­da Meïr sam­men med ge­ne­ral Mos­he Day­an. Fo­to. Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.