Toy­o­ta stø­ver mel­lem­klas­se­bi­ler af

Toy­o­ta hav­de på for­hånd med­delt, at de hav­de fri­ske ud­ga­ver af Aven­sis og Auris i ær­met til Ge­ne­ve, og nyhe­der­ne bå­de skuf­fer og be­gej­strer

BT - - BILER - Af Hen­rik Dre­boldt hen­rik@ bi­len. dk

NYHED

Toy­o­ta Aven­sis har solgt so­lidt i den sto­re mel­lem­klas­se de se­ne­ste år, mens Toy­o­ta Auris mest har gjort sig be­mær­ket som ban­ner­fø­rer for hy­brid­bi­ler i den lil­le mel­lem­klas­se. Men in­gen af mo­del­ler­ne kan pra­le af salgstal el­ler mar­keds­an­de­le, som den­gang for­gæn­ger­ne hed Ca­ri­na E og Cor­ol­la.

Og det kom­mer de to an­sigtsløf­te­de ver­sio­ner af Aven­sis og Auris hel­ler ik­ke til. Men de væl­ter al­li­ge­vel et par dog­mer hos ja­pa­ner­ne.

Hos Aven­sis er det først og frem­mest en ny ka­bi­ne, nyt sik­ker­heds­ud­styr som au­to­ma­tisk brem­se­sy­stem og nye di­e­sel­ma­ski­ner, der ud­gør æn­drin­ger­ne.

Ind­ven­digt er bå­de ma­te­ri­a­le­kva­li­te­ten hæ­vet og de­sig­net skær­pet. Den bli­ver ik­ke de­ci­de­ret ele­gant, men hel­he­den hæn­ger bed­re sam­men.

På mo­tor­fron­ten er Toy­o­tas æl­dre di­e­sel­mo­to­rer sendt på pen­sion, som of­re for de nye og skær­pe­de Eu­ro 6 mil­jø­stan­dar­der.

Iste­det har Toy­o­ta lånt et par tur­bo­di­e­sel­ma­ski­ner af BMW. En 1,6 li­ter, der yder 112 hk, og som får Aven­sis til at tril­le 24,4 km/ l, og en 2 li­ters med 143 hk. Alt i alt en an­sigtsløft­ning der iføl­ge Toy­o­ta har ko­stet

SE­NE­STE NYT 1,2 mia. kr., og som skal gi­ve Aven­sis et par år me­re i rin­gen. Den over­ha­ler ik­ke kon­kur­ren­ter­ne med de nye op­da­te­rin­gen, men luk­ker hul­let op til dem, og hvis pri­sen ( som vi ik­ke ken­der end­nu) for­bli­ver tæt på uæn­dret, så skal den nok sæl­ge, når den lan­der i Dan­mark til ju­ni.

En­de­li­ge Toy­o­ta tur­bo­mo­tor

Toy­o­ta Auris er i sin grund­form fra 2012, og skreg ik­ke på sam­me må­de som Aven­sis på en op­da­te­ring.

Den får og­så den 1,6 li­ters BMW­di­e­sel­mo­tor med 112 hk, sam­ti­digt med at hy­brid­ver­sio­nen er ble­vet mildt op­da­te­ret, så Toy­o­ta fort­sat for­ven­ter, den vil stå for ca. 1/ 3 af alt Auris- sal­get.

Stør­ste nyhed er dog en 100 % Toy­o­ta- ud­vik­let 1,2 li­ters ben­zin­mo­tor med tur­bo. Ja - du læ­ste rig­tigt. Ja­pa­ner­ne er en­de­ligt hop­pet med på down­sizing­bøl­gen med min­dre vo­lu­men og en tur­bo­la­der.

Mo­to­ren har fi­re cy­lin­dre og yder 116 hk. Ik­ke vold­somt im­po­ne­ren­de set i ly­set af Fords 140 hk fra en 1,0 med 3 cy­lin­dre el­ler Peu­geots 130 hk fra en 1,2 li­ters ma­ski­ne li­ge­le­des på 3 cy­lin­dre.

Men hvis den le­ve­rer et for­nuf­tigt mo­ment og en god brænd­sto­fø­ko­no­mi, så klap­per vi af ja­pa­ner­nes ind­t­og på tur­bo­a­re­na­en, og glæ­der os ba­re til at prø­ve vog­nen, som lan­ce­res i Dan­mark sidst på som­me­ren el­ler først i sep­tem­ber.

Auris er især po­pu­lær som hy­brid med bå­de el- og ben­zin­mo­tor. Men i for­bin­del­se med face­lif­tet har den og­så få­et en down­sized 1,2 li­ters ben­zin­tur­bo­mo­tor på 116 hk, og det er nye to­ner fra Toy­o­ta.

Aven­sis har få­et me­re mu­se- front, og bag­lyg­ter­ne er og­så æn­dret, men el­lers lig­ner den langt hen ad vej­en sig selv, når man ser den ude­fra.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.