VW Tou­ran i top­form

BT - - BILER - Uf­fe@ bi­len. dk

SNIG­PRE­MI­E­RE

Af Hans Uf­fe Christensen Hvis de fo­re­lø­bi­ge pri­sin­di­ka­tio­ner for den nye VW Tou­ran hol­der stik, bli­ver nyhe­den til en end­nu stær­ke­re spil­ler end før i klas­sen for fa­mi­lie- vans.

Un­der præ­sen­ta­tio­nen af den nye VW i Wol­f­burg op­ly­ste kon­cer­nens øver­ste le­del­se, at bi­len trods si­ne øge­de di­men­sio­ner, kraf­ti­ge­re mo­to­rer, hø­je­re ud­styrsni­veau og ik­ke mindst langt flot­te­re design vil bli­ve solgt i Tys­kland til sam­me pris som for­gæn­ge­ren.

Vi hå­ber, at det sam­me gæl­der i Dan­mark, for nyhe­den har sto­re nyhe­der at by­de på. I bog­sta­ve­lig for­stand. Bred­den er vok­set med 3,2 cm, læng­den med 13 cm, og den for ka­bi­ne­plad­sen så vig­ti­ge ak­sel­af­stand er for­ø­get med he­le 11,3 cm. Det sva­rer fak­tisk til me­re end en halv klas­se op. Med 280 cm mel­lem aks­ler­ne er den nye Tou­ran ble­vet en af klas­sens stør­ste på det­te mål. Re­nault Grand Sce­nic er f. eks. tre cm min­dre, Ci­tro­en Grand C4 Pi­cas­so er dog fort­sat et par cm stør­re mel­lem aks­ler­ne.

Men plads­ud­nyt­tel­sen vir­ker klas­se­før­en­de i Tou­ran, hvor der på an­den sæ­deræk­ke nu er så me­gen ben­plads, at det nær­mer sig det over­flø­di­ge. Og som det ses her på si­den, kan en mand på ca. 180 cm sid­de i de ba­ger­ste klap­sæ­der uden at stø­de knæ­e­ne mod sæ­deræk­ke to. Det be­ty­der dog ik­ke, at sid­depo­si­tio­nen er be­kvem for voks­ne. Lår­s­tøt­te er der ik­ke no­get af. Væg­ten hvi­ler di­rek­te på bag­de­len. Men for en kor­te­re tur går det an.

Let­te­re bil

Og­så ba­ga­ge­rum­met ny­der godt af bi­lens vok­se­værk med 48 li­ter me­re end for­gæn­ge­ren. Med de to ba­ger­ste klap­sæ­der fæl­det fladt ned frem­kom­mer klas­sens stør­ste ba­ga­ge­rum i fem­sæ­ders kon­fi­gu­ra­tiom iføl­ge VW). Tou­ran er gan­ske en­kelt ble­vet en gan­ske stor bil, og på den bag­grund im­po­ne­rer det, at væg­ten er re­du­ce­ret med 62 kg.

Og­så på tek­nik­si­den er der sket pæ­ne frem­skridt. Ma­ski­ner­ne har få­et fle­re kræf­ter og æn­dret mo­tor­sty­ring. Sam­men med for­bed- ret ae­ro­dy­na­mik og før­om­tal­te væg­tab gi­ver det op til 19 pct. bed­re øko­no­mi sam­men­lig­net med til­sva­ren­de mo­to­ri­se­rin­ger i for­gæn­ge­ren.

Mo­del­lens luft­mod­stands­vær­di er nu ne­de på 0,296. Det gør en Tou­ran til en af mar­ke­dets mest vind­g­lat­te og brænd­sto­fø­ko­no­mi­ske MPV- bi­ler. Med 110 di­e­sel­he­ste og syv trins DSG dob­belt­kob­lings­gear­kas­se præ­ste­rer den 24,4 km/ l. Bed­ste ben­zi­ner er 1,4 ltr. TSI- ud­ga­ven li­ge­le­des med 110 hk. Den kla­rer 18,5 km/ l ef­ter den sæd­van­li­ge EU- god­kend­te må­le­me­to­de.

Sik­ker­he­den er øget dels via struk­tu­rel­le for­bed­rin­ger med me­re højstyr­ke­stål og 25 pct. sti­ve­re kar­ros­se­ri. Dels gen­nem et hø­je­re ni­veau af sik­ker­heds­ud­styr. De sto­re gar­di­nair­bags er i he­le bi­lens læng­de, så­le­des at og­så pas­sa­ge­rer­ne på de to ba­ger­ste klap­sæ­der be­skyt­tes. I alt ni air­bags kan ak­ti­ve­res.

Der­til kom­mer en lang ræk­ke as­si­stent­sy­ste­mer man­ge af dem stan­dard­mon­te­re­de som f. eks. den au­to­ma­ti­ske ulyk­kes­brem­se, der brin­ger bi­len hur­tigst mu­ligt til stop, og­så hvis fø­re­ren er be­vidst­løs el­ler af an­den år­sag ude af stand til at brem­se.

Hos VW er der en næ­sten uen­de­lig ræk­ke at til­købs­mu­lig­he­der som adap­tiv cru­i­secon­trol, au­to­ma­tisk ka­ta­stro­fe­brem­se, tra­fik­køas­si­stent, og trai­ler- as­sist, der hin­drer en slin­gren­de trai­ler i at brin­ge bi­len ud af kon­trol. Det er ik­ke tid­li­ge­re til­budt på MPV- bi­ler i den­ne klas­se. På in­fo­tain­ment- om­rå­det står nyhe­der­ne og­så i kø, og mo­del­len le­ve­res med en­ten fem el­ler ot­te tom­mers be­rø­rings­skærm.

Tou­ran kom­mer i tre ud­styrsni­veau­er: Trend­li­ne, Com­fort­li­ne og Hig­hli­ne. Aircon­di­tion er stan­dard i al­le, og ba­sis­ud­ga­ven har og­så fuld sik­ker­heds­pak­ke med bl. a. ISO­FIX og se­le­alarm for al­le pas­sa­ger­sæ­der. Ka­bi­nen er ble­vet li­ge så me­get flot­te­re som den nye sport­s­ligt ud­se­en­de kar­ros­se­ri.

Den nye Tou­ran lan­ce­res på de før­ste eu­ro­pæ­i­ske mar­ke­der i sep­tem­ber. Og hvis pris­ni­veau­et for­bli­ver uæn­dret, vil det ik­ke un­dre den­ne ski­bent, hvis mo­del­len ge­nero­brer sin sta­tus som Dan­marks bedst sæl­gen­de MPV af mel­lem­stør­rel­se.

Vi var in­vi­te­ret af VW i Dan­mark.

Plads­mæs­sigt kan en vok­sen mand sag­tens væ­re i et af de ba­ger­ste fol­de­sæ­der. men sid­depo­si­tio­nen er ik­ke be­kvem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.