Et vel­dre­jet al­ter­na­tiv

BMW 4- se­rie Gran Coupé har li­ge den ek­stra di­men­sion, som en or­di­nær 3- se­rie se­dan ik­ke har. Men pri­sen for at skil­le sig ud er høj

BT - - BILER - Tekst og fo­to: Mor­ten Kjeld­sen mor­ten@ bi­len. dk

COUPÉ

4- se­rie Gran Coupé er en til­fø­jel­se til - el­ler en over­byg­ning på, om man vil - 3- se­rie se­dan. Og sam­ti­dig en fi re­dørs ud­ga­ve af 4- se­rie Coupé. I re­a­li­te­ten en hat­ch­ba­ck, en fem­dørs ver­sion af den fi re­dørs se­dan, men alt­så en Gran Coupé, da det vel ly­der lidt bed­re end hat­ch­ba­ck? I for­hold til 3- se­rie se­dan har 4- se­rie Gran Coupé en lidt me­re skrå­nen­de tag­linje, ram­me­lø­se ru­der og en stor hat­ch­ba­ck- bag­klap.

Un­der test­bi­lens hjelm den » gam­le « to­li­ters di­e­sel­mo­tor med 184 he­ste­kræft er, der li­ge om lidt får sam­me op­da­te­re­de mo­tor som bl. a. 520d, hvor ydel­sen er skru­et op til 190 hk og for­bru­get for­bed­ret fra 21,3 til 25 ki­lo­me­ter på li­te­ren.

4- se­rie Gran Coupé har sam­me stram­me kø­re­e­gen­ska­ber som de an­dre i 3- og 4- se­ri­en. Den har dog i om­eg­nen af 100 ek­stra ki­lo at slæ­be på i for­hold til 3- se­rie se­dan. Un­der­vog­nen er fast, sty­re­tø­jet di­rek­te, mo­to­ren kraft - fuld, og når den som test­bi­len er ud­sty­ret med mar­ke­dets bed­ste 8- trins au­to­mat­gear­kas­se, er Gran Coupé alt i alt en pak­ke, der er værd at sam­le på.

Kraft over­skud­det er ri­ge­ligt stort med et mo­ment på 380 Nm fra 1.750 o/ min. Som nævnt er 3- og 4- se­ri­ens di­e­sel­mo­to­rer i færd med at bli­ve op­gra­de­ret som 5- se­ri­ens, og det be­ty­der et lidt hø­je­re mo­ment ( 400 Nm) og lidt la­ve­re for­brug, li­ge­som man må for­mode, at di­e­sel­mo­to­rens » snak « sæn­kes, og gang­kul­tu­ren for­bed­res. Dét var i hvert fald re­sul­ta­tet af 5- se­ri­ens mo­tor­o­p­gra­de­ring.

Den sto­re bag­klap, der som stan­dard åb­nes og luk­kes elek­trisk, gør det nemt at st­u­ve ting i ba­ga­ge­rum­met, der med si­ne 480 li­ter er li­ge så stort som se­da­nens og kun 15 li­ter min­dre end sta­tionca­rens ( Touring).

Er­go­no­mi­en bag rat­tet er, som den al­tid er i en BMW, frem­ra­gen­de. For­sæ­der­nes ryg­læn ju­ste­res dog i hak, men rat­tets ju­ste­rings­mu­lig­he­der er så ri­ge­li­ge, at man al­tid fi nder sig godt til ret­te.

Coupé­tag­linj­en øger ik­ke plads og rum­for­nem­mel­se på bag­sæ­det, så man må indstil­le sig på lidt min­dre ho­ved­høj­de. Og mer­pri­sen på 140.000 kr. i for­hold til 320d se­dan er nær­mest eksor­bi­tant. 420d Gran Coupé ko­ster i øv­rigt det sam­me som 420d Coupé.

Til gen­gæld er dens beskat­nings­vær­di for fi rma­bi­li­ster gan­ske at­trak­tiv - for­skel­len i li­ste­pris og den pris, som lea­sings­el­ska­bet gi­ver for bi­len ( og alt­så det be­løb lea­sing­ta­ge­ren be­skat­tes af), er næ­sten 200.000 kr.

Mo­to­rens lidt grove » di­e­selsnak « har jeg væ­ret in­de på. Dens stop- start au­to­ma­tik fortje­ner dog og­så et ne­ga­tivt ord med på vej­en: Den er for­ment­lig et af de mindst raf­fi ne­re­de på mar­ke­det i øje­blik­ket, men jeg til­la­der mig at ud­tryk­ke et for­sig­tigt håb om, at det bli­ver bed­re i for­bin­del­se med op­gra­de­rin­gen af mo­to­ren.

Hvis ik­ke mer­pri­sen er en hin­dring, og hvis 3- se­rie se­dan er for or­di­nær, er den vel­dre­je­de Gran Coupé et langt styk­ke hen ad vej­en et læk­kert styk­ke isen­kram. Om den er smar­te­re og me­re ap­pel­le­ren­de end den for­hjul­struk­ne Au­di A5 Sport­ba­ck, vil al­tid væ­re et helt sub­jek­tivt spørgs­mål. Fak­ta er dog, at Au­di­en tra­di­tio­nelt ko­ster en pæn sjat min­dre end BMW, så­le­des og­så i det­te til­fæl­de, hvor en A5 Sport­ba­ck 2,0 TDI med 190 hk og ma­nu­el gear­kas­se ko­ster 621.000 kr., alt­så 54.000 fær­re kro­ner.

BMW 4se­rie Gran Coupé - diskret, men al­li­ge­vel vel­dre­jet. Nær­mest li­ge så se­vær­dig som 4- se­rie Coupé og i hvert fald min­dre or­di­nær end 3- se­rie se­dan. Den skrå­nen­de coupé- tag­linje stjæ­ler en smu­le høj­de over bag­sæ­det.

En vel­ord­net og er­go­no­misk per­fekt fø­rer­plads. Med Sport­li­ne­pak­ke ( 41.000 kr.) får man bl. a. den rø­de stri­be i ka­bi­nen, men ik­ke mindst de rig­tigt fi­ne sport­s­sæ­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.